Radnici UIO BiH osnovali sindikat i Vijeću ministara uputili zahtjeve za povećanje...

Radnici UIO BiH osnovali sindikat i Vijeću ministara uputili zahtjeve za povećanje plata, regresa i toplog obroka

Objavio: -

Radnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH osnovali su sindikat i Vijeću ministara BiH iznijeli zahtjeve za povećanje plata, toplog obroka i regresa te uvođenje osiguranja od nesreće.

Javno pismo koje je poslano i medijima potpisala je predsjednica novoosnovanog Sindikata UIO Ana Mrnjavac.

Pismo je adresirano na predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i između ostalog sadrži informacije kako je Uprava za indirektno oporezivanje BIH dobila novi, demokratski, otvoreni Sindikat, koji je 5. januara 2018. godine registrovan kod Ministarstva pravde BIH, pod nazivom: Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.

Osnovni ciljevi novog Sindikata su zaštita prava na rad i ostalih prava koja proizilaze iz radnih odnosa, ekonomska, socijalna i druga zaštita članova Sindikata, kao i onih koji to nisu, kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje na svim poljima sindikalnog djelovanja, stoji navedeno u pismu.

Ovaj sindikat je sa svojih 800 članova, odnosno 33% njih od ukupnog broja zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje, Vijeću ministara izrazio negodovanje u vezi sa:

1. Obračunom osnovica za plate – dva puta su smanjene i kao takve se primjenjuju od 2012.godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plate smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,00 KM i ista se koristi za obračun od 2012. godine do danas.
2. Topli obrok sa 12,70 KM smanjen je na 6,00 KM, kao i dnevnice za službeni put u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM, dok su u istom periodu nekoliko puta povećane plate na entitetskim i kantonalnim nivoima.
3. Regres – smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM i isti se koristi za obračun od 2012. godine do danas.
4. Osiguranja od nesreće – ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obavezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnom nivou.

Prema posljednjim nezvaničim informacijama Vijeće ministara priprema novo smanjenje osnovice za obračun plate za budžetsku 2019. godinu, a u cilju povećanja plata za vojnike u Oružanim snagama, što smatramo potpuno neprihvatljivim kad su u pitanju službenici UIO.

“Bez namjere da bilo čime dovodimo u pitanje povećanje plate vojnicima u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, smatramo da bi Viieće ministara BiH trebalo iznaći način da istu uveća kroz novećanie budžeta ili da izvrši preraspodielu sredstava sa drugih budžetskih stavki. a nikako smanieniem osnovice ostalih budžetskih korisnika na nivou BiH. Isto tako, Sindikat UIO smatra da zaposleni u ovoi instituciji moraju imati poseban status kad ie u pitaniu Zakon o platama i naknadama u instituciiama BiH.” – stoji u pismu koje je potpisala Ana Mrnjavac.

Također, iz ovog Sindikata izrazili su nezadovoljstvo i u pogledu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine, za koju je i ured Ombudsmana utvrdio da nije zakonita.