Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati provođenje Projekta CEB II

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je u Sarajevu održan radno-konsultativni sastanak o implementaciji Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, na području Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Cilj sastanka bio je prezentirati pregled dosadašnje realizacije potprojekata, ukazati na prepreke i kašnjenja koja nastaju uglavnom radi administrativnih procedura na nižim nivoima vlasti, a sve radi ubrzanja dinamike na provođenju Projekta CEB II na području Kantona Sarajevo i BPK-a Goražde.

Sastanku su prisustvovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, u ime implementatora Projekta na području Federacije BiH, kao i resorni kantonalni ministri ova dva kantona, te načelnici i ovlašteni predstavnici iz općina u kojima se implementira Projekt CEB II.

„Federalno ministarstvo kao implementator Projekta CEB II u Federaciji BiH svoje kapacitete u značajnoj mjeri usmjerava kako bi ovaj Projekt završilo u planiranom roku. Međutim, činjenica jeste da niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza kako bi projekt bio na vrijeme završen. Analizirali smo stanje provođenja potprojekata u kantonima, utvrdili gdje su najveća odstupanja od zadatih rokova te putem direktnih radnih sastanaka sa kantonima i općinama, uz našu stručnu podršku, pokušat ćemo ubrzati dinamiku provođenja radova. Danas smo to uradili sa Kantonom Sarajevo i BPK-a Goražde, a u narednim danima ćemo organizirati sastanke i sa ostalim kantonima“, kazao je federalni ministar Edin Ramić.

Inače, u okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi blizu 80 miliona KM. Ukupna vrijednosti projekta za BiH je blizu 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok su implementatori resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti.