Reakcija Stručne službe AMUS-a na objavljeni članak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Stručna služba AMUS-a reagovala je na objave da AMUS gubi monopolistički položaj zbog Presude Vrhovnog suda RS, a u vezi sa pravnim licem Limun d.o.o.

“Prije svega želimo istaći da AMUS ima dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava tako da nije izgubio monopolistički položaj sve dok je tako.

Vrhovni sud Republike Srpske je donio presudu bez da je utvrdio o kojim autorskim muzičkim djelima se radi, o kojim autorima se radi, da li su ti autori dostavili potrebnu dokumentaciju kojom je preneseno neko pravo na Limun d.o.o., kada i na koji način je Navarr Enrerprises, Inc. navodno obavijestio AMUS, te da li uopšte Navarr Enrerprises Inc. postoji i djeluje i u kojem svojstvu, imajući u vidu da je prema našim istraživanjima navedeno pravno lice prestalo da postoji i neutvrđeno je da li ima svog pravnog sljednika.

Navarr Enrerprises, Inc. nikada nije obavijestio AMUS da počinje sa radom kako stoji u presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, pogotovo ne na način kako je to regulisano Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Sl. glasnik BiH broj 63/10), niti je dostavio dokaze za stotine hiljada pjesama od izvođača iz cijelog svijeta koje navodno zastupa, te ostaje potpuno nejasno na koji način je Vrhovni sud Republike Srpske izveo takav zaključak i iznio ga u svojoj presudi.

AMUS na osnovu prvenstveno međunarodnih pravnih normi, svog članstva u CISAC-u i na koncu temeljem odredbe člana 18. ZKOASP-a zastupa sve autore i vrši isplate prema stranim kolektivnim organizacijama. Ostaje nejasno kome Limun d.o.o. Banja Luka isplaćuje, da li postoji obaveza da se dostavljaju liste emitovanih djela ili kako se vrši raspodjela nikome nije jasno, gdje i kome ide novac koji je navodno naplaćen za korištenje autorskih muzičkih djela ili servisa. Limun d.o.o. Banja Luka se prema do sada viđenom može posmatrati samo kao pravno lice čija je osnovna svrha da kroz svoju djelatnost ostvaruje profit, što je suprotno načelima kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i njegovoj svrsi.

Ne može neko tek tako doći i predstaviti se da zastupa dio autora i njihov repertoar, da bi se to desilo potreban je niz dokumentacije koja nikada nije dostavljena od strane firme koja se bavi time, kao i dio dokumentacije od stranih kolektivnih organizacija od samih autora koji će na nesporan način potvrditi da su izuzeti iz kolektivnog ostvarivanja autorskih prava.

AMUS trenutno vodi stotine sudskih postupaka pred sudovima u BiH, a odluke sudova u 99,99% su u korist AMUS-a kako na prvostepenim tako i na drugostepenim sudovima.

Ovdje prije svega želimo istaći da dio korisnika ima dozvolu sa firmom Limun d.o.o. Banja Luka, svi ti postupci su riješeni kako u prvostepenom tako i drugostepenom postupku u korist AMUS-a, što se može lako provjeriti. Tu situaciju imamo zato što mnogi korisnici sklapaju ugovor sa firmom Limun d.o.o. Banja Luka, a u svojim objektima imaju ili televiziju ili javno emituju autorska muzička djela koja spadaju u repertoar koji zastupa AMUS, a sve jer su naknade mnogo manje.

Ovakvim objavama dovodite mnoge korisnike u zabludu tako da će neki prestati plaćati AMUS-u što će imati za posljedicu pokretanje sudskih sporova čiji troškovi će pasti na teret vlasnika objekata.

Propustili ste spomenuti da je preduzeće Dorian nakon presude od 04.12.2018. godine sklopio ugovor sa AMUS-om.

AMUS apsolutno i dalje stoji iza toga da Limun d.o.o. svojim djelovanjem vezanim za autorska prava djeluje ilegalno!

Limun d.o.o. kada reklamira da je riješio sva autorska prava sa autorima laže svojim korisnicima.

Kada uzima novac od svojih korisnika za autorska prava, bez valjane pravne osnove, Limun d.o.o. defacto krade od svojih korisnika, a pri tom im ništa ne pruža zauzvrat, u autorskopravnom smislu.

Svaki korisnik koji zaključi ugovor sa pravnim licem Limun d.o.o. za upotrebu muzike putem “muzičkog servisa”, te koji plati novac pravnom licu Limun d.o.o. i nakon toga koristi muziku, ne koristi muziku sa valjanom pravnom dozvolom i stoga djeluje ilegalno i potencijalno kriminalno.

Limun d.o.o. snosi značajan dio odgovornosti za kriminalno djelovanje svojih korisnika.

Pri tom je apsolutno i potpuno nebitna “lista” koju Limun d.o.o. spominje od svog partnera u SAD-u.

Ovdje vrijedi napomenuti da Navarr Enterprises, Inc. djelovao u SAD-u gdje su na snazi druga pravila i gdje je ovakvo djelovanje dozvoljeno. SAD nije BiH. Pravna pravila koja vrijede na teritoriji SAD-a nemaju primjenu u našem pravu. Navarr Enterprises Inc, odnosno njihov zastupnik Limun d.o.o. u obavezi je da postupa u skladu sa domaćim pravnim pravilima, a što u konkretnom nije slučaj, između ostalog jer se Limun d.o.o. oslanja na pravna pravila i dozvole iz SAD-a koje ne važe u BiH.

Razlog zašto je taj konkretan spisak apsolutno nebitan jeste taj što svi ti autori navedeni na istom potpadaju pod pravilo člana 18. stav 1. i 3. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, a koja odredba propisuje pretpostavku da je kolektivna organizacija – AMUS ovlaštena djelovati za račun svih autora i obavezna da tretira sve autore koji je nisu obavijestili da će svoja prava individualno ostvarivati ravnopravno sa autorima koji su s njome sklopili ugovor.

Razlog zašto svi ti autori potpadaju pod pravilo odredbe člana 18. st. 1. i 3. jeste zato što nisu koristili opciju iz člana 18. st. 2. ZKOAISP-a.

Član 18 st. 2 ZKOAISP-a glasi: „Autor koji ne želi svoja prava ostvarivati na kolektivan način dužan je o tome u pisanoj formi obavijestiti odgovarajuću kolektivnu organizaciju.“

Dakle, autor koji ne želi da kolektivno ostvaruje svoja autorska prava mora individualno i na pravno valjan način obavijestiti AMUS pisano da ne želi da AMUS ali ni druga kolektivna organizacija u svijetu sa kojom AMUS ima recipročni ugovor kolektivno ostvaruje prava te osobe, te da ta osoba preuzima na sebe individualno ostvarivanje svojih autorskih muzičkih prava.

Podcrtavamo da takvo nešto nije traženo od strane Limun d.o.o., a samim tim i to da do sada niti jedan autor sa predmetnog „spiska“ repertoara pravnog lica Limun d.o.o. to nije uradio.

Ovdje posebno ističemo da neće biti dovoljan samo dopis od Limun d.o.o. da izuzima iz sistema kolektivnog ostvarivanja sve autore i nosioce prava povodom svih muzičkih djela tih autora. Ovo je iz razloga što je to posebno ozbiljna i teška odluka za koju sasvim izvjesno svaki od autora i/ili nosioca prava mora individualnom punomoći, čiji sadržaj je jasan i nedvosmislen, izričito tražiti izuzimanje iz sistema kolektivnog ostvarivanja autorskih prava od AMUS-a. Ovo je traženo relevantnim pravilima upravnog postupka te drugih relevantnih opštih pravnih pravila koja se na ovaj slučaj primjenjuju lex generalis.

To što niti jedan takav autor niti Limun d.o.o. na naprijed navedeni način nije tražio izuzimanje iz kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, dodatno podcrtava činjenicu da Limun d.o.o. djeluje ilegalno jer djeluje bez u BiH validne pravne osnove za korištenje autorskih djela kako za sebe tako i za svoje korisnike.

Kako Limun d.o.o. nema validnu pravnu osnovu da bi mogao na legalan način da koristi autorska muzička djela te nema pravo na korištenje muzike za sebe, logično i pravno relevantno slijedi da Limun d.o.o. nema pravnu mogućnost da druge ovlasti na takvo korištenje autorskih djela.

Niko ne može prenijeti na drugog više prava nego što i sam ima.

Limun d.o.o. ne može ovlastiti svoje korisnike koji plaćaju Limun d.o.o. za korištenje muzičkog servisa na korištenje muzike.

Dakle i korisnici moraju tražiti i dobiti dozvolu da bi mogli da koriste muziku na način koji predstavlja sadržaj prava autora. Tu dozvolu u BiH, u ovom slučaju i sa ovim činjenicama, legalno mogu dobiti samo od AMUS-a.

Tu dozvolu nikako ne mogu u ovom slučaju i sa ovim činjenicama dobiti od Limun d.o.o.

Ono što im Limun d.o.o. „daje“ za njihov novac nije dozvola za korištenje muzike.

To što korisnicima Limun d.o.o. „daje“ za njihov novac u autorskopravnom smislu nije ništa.

Korisnike Limun d.o.o. vara kada im se kaže da su na taj način, plaćajući novac, riješili autorska prava.

Korisnici, koji plaćaju Limun d.o.o.,ne regulišu korištenje autorskih djela niti dobijaju pravno valjan ugovor za takvo djelovanje. Korisnici onda i sami djeluju ilegalno, vrijeđaju autorska prava, te se otvaraju krivičnom gonjenju, prekršajnom gonjenju te svakako i potencijalnim tužbama, a gdje su zaprijećene velike sankcije i gdje su iznosi štete pozamašni.

Predlažemo da korisnici koji u sklopu svoje djelatnosti koriste autorska muzička djela ne sklapaju ugovore sa firmom Limun d.o.o. jer na taj način nisu izvršili svoju obavezu prema autorima i na pravan način osigurali zaštitu autorskih prava.”, navodi se u saopćenju.