Reforma javne uprave – Mart 2020. krajnji rok za finalizaciju Akcionog plana

     

Radne strukture za reformu javne uprave trebale bi do kraja marta 2020. godine finalizirati i poslati svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na usvajanje Akcioni plan (AP) za implementaciju Strategije reforme javne uprave BiH.

Najavili su to državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i Krassimir Nikolov, šef Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH, na sastancima predstavnika zajedničke radne grupe i tematskih radnih grupa za reformu javne uprave, koji su održani u Doboju.

– Finalizacijom i usvajanjem dokumenta poslat ćemo poruku  građanima ali i EU da smo sposobni i spremni odgovoriti na ključne evropske zahtjeve u oblasti vladavine prava – rekao je Ćuzulan, izražavajući očekivanje da će i Vlada RS usvojiti Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022., a koji su ostali nivoi vlasti prethodno usvojili.

Obraćajući se članovima radnih grupa, Nikolov je naglasio da je Delegacija Evropske unije spremna pomoći i u osiguranju političke podrške reformi javne uprave.

– Stanje u javnoj upravi je takvo da ne postoji ravnoteža, a što pokazuju raniji izvještaji Evropske komisije. Oni su ukazali, s jedne strane na obim radnika zaposlenih u javnoj upravi, a u isto vrijeme se spominje problem administrativnih kapaciteta i sposobnosti – naveo je.

Nikolov je napomenuo da novi rok za izradu AP – mart 2020. godine treba biti i posljednji rok za finalizaciju i usvajanje ovog dokumenta.

Nedžib Delić, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave govorio je o radu na utvrđivanju pasoša indikatora kao alatu koji će pomoći mjerenje učinka definisanih aktivnosti u Akcionom planu.

Naglasio je da su pasoši indikatora rađeni u saradnji sa SIGMA organizacijom te je dokument predstavljen svim predstavnicima tematskih radnih grupa za reformu javne uprave i dostavljen na komentarisanje.

– Pasoši će biti dio budućeg sistema za monitoring Akcionog plana – dodao je Delić i napomenuo da će treći nacrt pasoša indikatora biti i konačna verzija koja bi trebala biti usaglađena na narednoj sjednici Zajedničke radne grupe.

Stručni savjetnici za reformu javne uprave Dragan Kujundžić, Kenan Avdagić, Selvira Hodžić-Obhođaš,  Sabahudin Suljević i  Miroslav Zeković predstavili su utvrđene pasoše indikatora u oblastima: strateško planiranje, izrada  i koordinacija politika, upravljanje ljudskim potencijalima, pružanje usluga, odgovornost i javne finansijse.

Dvodnevni sastanci s predstavnicima radnih struktura za reformu javne uprave održani su u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave uz podršku tima tehničke pomoći koji provodi projekat „Podrška reformi javne uprave u BiH“.

Ovaj projekat finansiran je sredstvima IPA II, a u BiH provodi ga Human Dynamics u saradnji s partnerima, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.