RMU “Banovići” završio sve procedure za početak izgradnje TE Banovići

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Iz redakcije “Rudar” RMU Banovići d.d. Banovići medijima je dostavljen odgovor Uprave društva RMU “Banovići” d.d. Banovići na Zaključak Vlade FBiH koji prenosimo u cjelosti.

Poštovani Premijeru,

Obzirom da Vlada FBiH svojim Zaključkom V. broj: 1120/2019 od 03.10.2019. godine nalaže Upravi i Nadzornom odboru RMU “Banovići” d.d. Banovići da nastavi započete aktivnosti na realizaciji Projekta Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW obavještavamo Vas o sljedećem:

Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići uradili su sve što je bilo potrebno i moguće uraditi bez Vlade F BiH i o tome smo Vas upoznali u prethodnom Izvještaju.

Konzorcij banaka, na sastanku na kojem ste bili prisutni, u februaru 2019.-godine je prihvatio obezbjeđenje 75 mil. eura i tada su rekli da će u roku od dva-tri mjeseca biti spremni da potpišu ugovor.

Uslov da bi se to realizovalo je bio da Vlada FBiH zajedno sa Upravom Rudnika riješi nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta a to su:
– Pitanje avansnog plaćanja garancije
– Pitanje plaćanja naknade Elektroprijenosu BiH za priključak na prenosnu mrežu
– Pitanje avansnog plaćanja PDV-a
– Investicije u opremu rudnika

Kao što ste i upoznati, na zahtjev Vlade FBiH i banaka koje su iskazale spremnost finansiranja Projekta Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW a na sastanku na kojem ste i Vi bili prisutni, RMU “Banovići” d.d. Banovići je uradio ažuriranje studije izvodljivosti projekta TE Banovići, blok 1 – 350 MW.

Ažuriranom studijom ustanovljeno je da nedostaje dodatnih cca 51 mil. eura kako bi se zatvorile sve investicije u rudnik i termoelektranu uključujući i druge troškove koji su se uz volju Vlade FBiH mogli zaobići ili odložiti do početka rada termoelektrane.
Ovdje prvenstveno mislimo na trošak izdavanja Garancije Vlade FBiH u iznosu cca 21 mil. eura. RMU “Banovići” d.d. Banovići ponovo predlaže da se plaćanje ovog troška odloži do početka rada termoelektrane, druga i treća godina rada, kako bi iz poslovanja same termoelektrane ovaj trošak bio pokriven.

Također, za trošak priključka na prenosnu mrežu u iznosu cca 10,5 mil. eura, RMU “Banovići” d.d. Banovići predlaže da se izvrši prebijanje za trošak linije dalekovoda sa dva voda koji će biti izgrađeni od Termoelektrane Banovići do spojnog mjesta na postojeći 400 kV Sarajevo 10 – Tuzla 4 uključujući rasklopno postrojenje sa svom opremom a čija vrijednost je cca 17,07 mil. eura. Razliku uplatiti na račun RMU “Banovići” d.d. Banovići u cilju pokrivanja drugih troškova vezanih za realizaciju Projekta Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW.

Pored ovoga, a uz obavezu avansnog plaćanja PDV-a stvorene su dodatne obaveze RMU “Banovići” d.d. Banovići što je u konačnici rezultiralo nedostatnim gore pomenutim iznosom.

Uvažavanjem gore pomenutih prijedloga RMU “Banovići” d.d. Banovići nedostatna sredstva bi bila smanjena sa 51 mil. eura na cca 6 mil. eura. Za ovaj iznos bi Vlada FBiH trebala iznaći rješenje ili kroz dokapitalizaciju RMU “Banovići” d.d. Banovići ili kroz davanje saglasnosti za prikupljanje ovih sredstava putem emisije vrijednostih papira (obevznica ili dionica).

Napomene radi, nakon izvršene prezentacije ažurirane studije te utvrđivanja ukupnog nedostantnog iznosa, sastanak 24.06.2019. godine na kojem se niste pojavili iako ste isti Vi inicirali.
Na pomenutom sastanku, u ime Vlade FBiH (gosp. Goran Mirašćić i Ministar gosp. Nermin Džindić) su preuzeli obavezu da zatvore ovih 51 mil. eura a da rudnik nastavi sa daljnjom realizacijom Projekta. Do momenta pisanja ovog akta, Vlada nije poduzela nikakav korak u cilju realizacije preuzetih obaveza. Ako uzmemo u obzir da je ovo jedini dio prethodnih radnji koji nije realizovan, možemo izvući jasan zaključak zašto gradnja Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW još uvijek nije počela.

Poznato Vam je da smo sve ugovore završili prije nego JP Elektroprivreda za blok 7 u Tuzli.
Poznato Vam je da u posljednje dvije godine nemamo nikakvih aktivnosti osim tri zadnja sastanka održanih sa Vama, Ministrom i Vašim savjetnicima.
Poznato Vam je da smo sve aktivnosti završili i da Vi trebate završiti Vaš dio obaveza.
Iz tog razloga molimo Vas da prestanete obmanjivati Parlament i javnost putem medija i prebacivati problem na Upravu Rudnika sa zadatkom da nastavi aktivnosti na ovom projektu kada i sami znate da Uprava i Nadzorni odbor nemaju više šta raditi na ovom Projektu.
Također, napominjemo Vas da je u svim odlukama Parlamenta, Vlada i Ministarstvo zajedno sa Upravom RMU “Banovići” d.d. Banovići zadužena da zajedno realiziraju sve aktivnosti u cilju početka gradnje TE Banovići, blok 1 – 350 MW.”, navedeno je u saopćenju.