23.9 C
Tuzla
27.05.2022.

Rudarima Kreke Općinski sud u Tuzli zabranio štrajk

Općinski sud u Tuzli rudarima Rudnika uglja “Kreka” Tuzla zabranio je održavanje generalnog štrajka, najavljenog za 16. august ove godine. Sudskim rješenjem, rudari nemaju pravo žalbe.

Naime, vršilac dužnosti direktora Rudnika uglja Kreka Husein Trumić sudu je predložio spomenutu mjeru zabrane, a koju je sutkinja Rukija Jusupović u konačnici i prihvatila, onemogućivši tako Sindikalnoj organizaciji rudnika dalju borbu.

Rješenje i obrazoženje zabrane štrajka prenosimo u cjelosti:

“Općinski sud u Tuzli, sudija Rukija Jusupović, u pravnoj stvari podnosioca prijedloga za određivanje mjere osiguranja – predlagač Rudnik uglja  “Kreka” d.o.o. Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje broj 1, koga zastupa v.d. Husein Trumić, protiv protivnika predlagača Sindikalna organizacija Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje br. 1 zastupan po Zuhdiji Tokiću predsjedniku Sindikalne organizacije, radi poništenja odluke I određivanja mjere osiguranja sa privremenom mjerom, vsp 3.000,00 KM, dana 11.08.2021. godine, donio je:

R J E Š E N J E

ODREĐUJE SE privremena mjera osiguranja, te se protivnku predlagača zabranjuje organizovanje  i provođenje štrajka u Rudniku uglja „Kreka“ doo Tuzla najavljen za dan 16.08.2021.godine u 07,00 sati.

Privremena mjera osiguranja ostaje na snazi do donošenja odluke o mjeri osiguranja.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je Općinskom sudu u Tuzli dana 06.08.2021. godine podnio zahtjev za zabranu organizovanja i provođenja štrajka najavljenog za 16.08.2021.godine.

10.08.2021.godine, po rješenju suda, tužitelj dostavlja tužbu sudu sa prijedlogom određivanja mjere osiguranja i privremene mjere osiguranja. U tužbi i podnesku od 06.08.2021.godine se navodi  da je tuženi – protivnik mjere osiguranja 03.08.2021.godine donio odluku o najavi štrajka u Rudniku uglja „Kreka“ doo Tuzla za dan 16.08.2021.godine sa početkom u 07,00 sati u svim organizacionim jedinicama Rudnika, 05.08.2021.godine tuženom – protivniku mjere osiguranja, dostavljen je odgovor na akt od 03.08.2021.godine u kom je podnosilac mjere osiguranja naveo da nisu ispunjeni procesni uslovi za održavanje štrajka jer u smislu člana 6 Zakona o štrajku FBIH – nije okončan postupak mirenja, a što je uslov za održavanje štrajka i po Zakonu o radu Federacije BIH te Zakonom o mirnom rješavanju sporova u FBIH – član 15.  Navode u tužbi da je tuženi – protivnik mjere osiguranja 06.08.2021.godine imenovao predstavnika za mirno rješavanje sporova ali do mirnog rješavanja spora nije prolongirao štrajk što je u suprotnosti sa navedenim zakonskim propisima. Kako nisu ispunjene zakonske pretpostavke za štrajk, – nije provedeno ni okončano mirenje, traže da sud presudom utvrdi da je nezakonita odluka Sindikalne organizacije od 03.08.2021.godine i da se ista poništava te da se zabrani sindikalnoj organizaciji da započne sa štrajkom najavljenim 16.08.2021.godine.

Uz tužbu je stavljen prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa u prijedlogu za mjeru osiguranja se ponavlja razlog nezakonitosti donošenja odluke  o najavi štrajka od 03.08.2021.godine za 16.08.2021.godine. Pozivaju se na odredbe člana 273. Zakona o parničnom postupku pa navode da radi obezbjeđenja itneresa predlagača, a u cilju da se izbjegne šteta za predlagača koja se ogleda u zastoju proizvodnje i gubitku prihoda koju bi predlagač mogao pretrpjeti, predlažu određivanje mjere osiguranja zabrane organizovanja i provođenja štrajka najavljenog za dan 16.08.2021.godine u 07,00 sati.

Također, pozivaju se na odredbe člana 278. i 279. Zakona o parničnom postupku, navode da smatraju da se radi o osnovanom prijedlogu za određivanje mjere osiguranja koja je hitna, te bi se drugačijim postupanjem izgubila svrha predložene mjere, radi obezbjueđenja interesa predlagača a u cilju izbjegavanja štet za tužitelja koja se ogleda u zastoju proizvodnje i gubitku prihoda koje bi predlagač mogao pretrpjeti, predlažu određivanje privremene mjere – da se protivniku predlagača zabranjuje organizovanje i provođenje štrajka u Rudniku uglja „Kreka“  d.o.o. Tuzla najavljen za dan 16.08.2021.godine u 07,00 sati.

Uz tužbu i prijedlog mjere osiguranja dostavljena je Najava štrajka Rudniku uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla od Sindikalnog odbora Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli – dopis od 03.08.2021.godine, akt Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla od 05.08.2021.godine Sindikalnom odboru sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, akt Sindikalne  organizacaije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli od 06.08.2019.godine za tužitelja.

Iz priloženih dokaza uz tužbu i prijedlog mjere osiguranja i privremene mjere proizilazi, da je protivnik osiguranja 03.08.2021.godine podnosiocu prijedloga mjere osiguranja dostavio najavu štrajka. Iz sadržaja Najave štrajka proizilazi da je Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, održao vanrednu sjednicu 31.07.2021.godine i tražio od podnosioca prijedloga da stavi van snage svoju odluku od 30.07.2021.godine do 02.08.2021.godine do 15,00 sati, a kako nije stavljeno van snage odluka podnosioca prijedloga od 30.07.2021.godine do 02.08.2021.godine u 15,00 sati, donosi odluku:  

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli u slučaju da se ne realizuje navedeni zahtjev donosioca odluke do 15.08.2021.godine podnosiocu prijedloga najavljuje se štrajk koji će početi 16.08.2021.godine u 07,00 sati u svim organizacionim jedinicama Rudnika uglja „Kreka“ doo Tuzla. Iz odluke proizilazi i da je određen štrajkački odbor u navedenom sastavu, da će se obavijestiti MUP TK u skladu sa Zakonom o štrajku, da će u međuvremenu od 03.08.2021.godine do 15.08.2021.godine  protivnik predlagača u skladu sa zakonskim aktima organizovati proteste sa navedenim lokacijama i poštovati do tada sve zakonske obaveze koje ima po navedenoj odluci, da će se priprema i organizovanje štrajka vršiti u skladu sa zakonom FBIH, Kolektivnim ugovorom o pravima, obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BIH, da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva Sindikalnog odbora te ukoliko se ne ispuni zahtjev do 15.08.2021.godine i počne štrajk, štrajkački odbor će donositi odluke o daljim mjerama i aktivnostima.

Također, iz dokaza uz prijedlog, proizilazi da je predlagač osiguranja protivniku predlagača dostavio odgovor na najavu štrajka 05.08.2021.godine iz kog se može zaključiti da se upućuje protivnik osiguranja na odredbu člana 81 Zakona o radu FBIH u smislu prava radnika na naknadu plaće za vrijeme prekida rada te se upućuje na odredbu člana 6 Zakona o štrajku FBIH u smislu započinjanja štrajka prije okončanja postupka mirenja.

Također je priložen akt protivnika osiguranja od 06.08.2021.godine predlagaču osiguranja u kom se obavještava predlagač osiguranja da protivnik osiguranja je imenovao člana mirovnog vijeća u osobi Sinan Husić.

Odlučujući o zahtjevu podnosioca prijedloga, sud je imao u vidu odredbe materijalnih propisa kojima se uređuje oblast štrajka.

Zakon o radu Federacije BIH (SL. novine FBIH broj 26/16, 89/18 i 31/2020 – Presuda Ustavnog suda FBIH) članom 156 stav 2 je regulisano da štrajk se može organizovati samo u skladu sa Zakonom o štrajku,. pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorom a stavom 3 istog člana regulisano da štrajk ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog ovim zakonom, odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog rješavanja spora o kojem su se strane sporazumjele a Zakon o radu odredbama člana 150-155 uređuje mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova – mirenje.

Zakon o štrajku (Sl. novine FBIH broj 14/00) članom 2 stav 2 reguliše da štrajk se može organizovati samo u skladu sa ovim ili drugim zakonom, pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorom. Članom 4 stav 1 je regulisano da štrajk se najavljuje poslodavcu u pismenoj formi, najkasnije 10 dana prije početka štrajka a članom 5 stav 1 je regulisano da na prijedlog poslodavca, sindikat i poslodavac sporazumno uređuju poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, te stavom  8 navedenog člana je regulisano da najkasnije na dan najave štrajka, sindikat je dužan objaviti sporazum o poslovima na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka. Članom 6 Zakona o štrajku je regulisano da štrajk ne može započeti prije okončanja postupka mirenja rpedviđenog u Zakonu o radu, odnosno prije provođenja drugog načina mirnog rješavanja spora o kojem su se strane sporazumjele.

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova u FBIH (Sl. novine FBIH broj 49/2021) . članom 6 reguliše da u slučaju kolektivnog radnog spora, ako stranke nisu dogovorile način mirnog rješavanja spora, provodi se postupak mirenja u skladu sa ovim zakonom  (stav 1) a stavom 2 uređeni su razumni rokovi za rješavanje spora – 30 dana po ovom zakonu. Istim zakonom su regulisane procedure pokretanja i vođenja rješavanja radnih sporova mirnim putem te regulisan način i rok obraćanja sudu

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BIH (SL. novine FBIH broj 17/2020 – u narednom tekstu Kolektivni ugovor) članom 66 stav 1 reguliše da ukoliko sindikat ocijeni da se ne ostvaruju prava radnika utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom stupit će u pregovore sa poslodavcem i zahtiejvati da poduzmu odgovarajuće mjere; stavom 2 je regulisano da sindikat ima pravo organizovati štrajk poštujući odredbe zakona, pravila sindikata o štrajku i međunarodne konvencije, ukoliko sporna pitanja ne budu riješena putem pregovora, stavom 3 regulisano da poslovi koji se ne mogu prekdiati za vrijeme trajanja štrajka, definirat će se sporazumom između poslodavca i sindikata, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu u FBIH i Zakonom o štrajku FBIH,  odredbama člana 68  do 74 uređuje rješavanje sporova ugovornih strana i način rješavanja sporova – mirenjem.

Iz odluke o najavi štrajka i ostalih navedenih isprava priloženih uz prijedlog za mjeru osiguranja, sud nije mogao izvesti zaključak da su strane u sporu – predlagač i protivnik predlagača proveli postupak mirenja i da je postignut sporazum o poslovima na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka.

Analizom priloženih dokaza uz tužbu i prijedlog mjere osiguranja, sud je izveo zaključak da u skladu sa odredbom člana  156 Zakona o radu, član 5 Zakona o štrajku, članom 66 stav 2 Kolektivnog ugovora, protivnik predlagača uz odluku o najavi štrajka 03.08.2021.godine nije dostavio  i objavio sporazum o poslovima na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka. Iz odluke o najavi štrajka od 03.08.2021.godine jasno proizilazi da se najavljuje štrajk u svim organizacionim jedinicama Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli d.o.o. ali bez sporazuma o poslovima na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka.

Također, analizom priloženih dokaza sud je utvrdio da u momentu najave štrajka 03.08.2021.godine nije bio ni otpočeo postupak mirenja predlagača i protivnika predlagača o  spornim pitanjima povodom kojih se organizuje štrajk a u smislu odredbe člana 156  stav 2 i 3 Zakona o radu, člana 6 Zakona o štrajku, da je tek 05.08. dana inicijativa od podnosioca prijedloga za provođenje postupka mirenja te da je protivnik predlagača 06.08.2020.godine tek imenovao osobu za vođenje postupka mirenja. Zakonom o  mirnom rješavanju radnih sporova,  razumni rok za okončanje postupka mirenja je 30 dana. Anlizom priloženih dokaza i navedenih odredaba zakona i kolektivnih ugovora, sud utvrđuje da sa danom početka štrajka 16.08.2021.godine u 07,00 sati neće biti okončan postupak mirenja te da nisu uopšte utvrđeni poslovi na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka u momentu najave štrajka. Iz ovih razloga sud utvrđuje da je podnosilac prijedloga učinio vjerovatnim potraživanje iz tužbe.

Tužitelj – podnosilac prijedloga navodi da prijedlog mjere osiguranja i privremene mjere stavlja radi izbjegavnja štete za predlagača koja se ogleda u zastoju proizvodnje i gubitku prihoda koje bi predlagač mogao pretrpiti i ovo je osnov i za mjeru osiguranja i privremenu mjeru.

Zakon o parničnom postupku  Federacije BIH ( Sl.novine FBiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 u narednom tekstu ZPP)  u čl. 273 stav 1. tačka 1. propisuje da radi osiguranja drugih prava ili održavanja postojećeg stanja mogu se izreći mjere osiguranja i to zabrana protivniku osiguranja da poduzme odredjene aktivnosti ili nalog da poduzme odredjene aktivnosti u cilju održavanja postojećeg stanja ili sprečavanja nastanka štete suprotnoj stranci, a  članom  269.  ZPP-a je regulisano da se mjera osiguranja može odrediti ako predlagač osiguranja učini vjerovatnim postojanja potržaivanja ili prava i ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarivanje potraživanja … odnosno primijeniti postojeće stanje stvari ili na drugi način štetno uticati na prava predlagača osiguranja a članom 278 stav 1 ZPP-a je regulisano da na prijedlog predlagača osiguranja, istaknut sa prijedlogom za određivanje mjere osiguranja, sud može odrediti privremenu mjeru osiguranja bez prethodnog obavještavanja i saslušanja protivnika osiguranja ako predlagač osiguranja učini vjerovatnim da je mjera osiguranaj osnovana i hitna i da bi se drugačijim postupanjem izgubila svrha mjere osiguranja.

 

Sud je već odlučio da je učinjeno vjerovatnim osnovno potraživanje predlagača te imajući u vidu činjenicu da je najavljen štrajk za 16.08.2021.godine u svim organizacionim jedinicama predlagača osiguranja a da nisu utvrđeni poslovi koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, očigledno je  da potpunim prekidom rada – proizvodnje i administrativnog posla, promijenit će s epostojeće stanje i štetno uticati na prava predlagača osiguranja, pa sud utvrđuje da su oba kumulativna uslova za mjeru osiguranja ispunjena.

Za privremenu mjeru osiguranja potrebno je da se ispune kumulativno 3 uslova. Već je sud obrazložio da  je učinio vjerovatnim da je mjera osiguranja osnovana. Kako je najavljen štrajk za 16.08.2021.godine sa početkom u 07,00 sati, a nisu ispunjeni uslovi za održavanje štrajka kako je već navedeno, sud utvrđuje da je i hitna mjera osiguranja. Potpunom obustavom rada u svim organizacionim jedinicama, sud zaključuje, da bi nastupila šteta u smislu zastoja u proizvodnji i gubitku prihoda predlagača osiguranja jer, proizvodnja i rad se ne može potpuno zaustaviti. Iz ovih razloga sud smatra da je osnovan i prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja pa je usvojio prijedlog predlagača i odlučio kao u izreci rješenja” – stoji u Odluci.

POSLJEDNJE DODANO