Save the Children: Zaustavimo odmah nasilje nad djecom u Zavodu Pazarić!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Užasnuti smo i šokirani navodima o zlostavljanju djece i mladih sa poteškoćama u razvoju koji borave u zavodu Pazarić, za koje smo saznali danas, na Međunarodni dan djeteta, u godini u kojoj obilježavamo i 30 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta.  Ukoliko se ispostavi da su ove informacije provjerene i tačne, one moraju u cjelokupnoj javnosti izazvati ne samo šok i užasavanje, već i izričite i jasne zahtjeve prema organima vlasti da se ova situacija što prije promijeni, a nadležni pozovu na odgovornost, navodi se u soapćenju Save the Children.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

Ovakav tretman djece u zavodu Pazarić predstavlja najteže kršenje niza dječijih prava zagarantovanih Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

 

Iako je više nego očigledno da je ovdje u prvom redu prekršeno pravo djece na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja što se mora podhitno zaustaviti, želimo podsjetiti i na činjenicu da institucija nije mjesto za najbolji mogući rast i razvoj niti jednog djeteta, pa tako ni djece sa poteškoćama u razvoju. Institucionalno zbrinjavanje ne samo da ima negativne posljedice na razvoj djeteta, već i sam koncept kolektivne brige o velikom broju djece od strane uvijek nedovoljnog broja osoblja predstavlja rizik po sigurnost djece i onemogućava individualan pristup u radu s djecom koji će osigurati zadovoljavanje potreba svakog djeteta ponaosob.

Federacija Bosne i Hercegovine je prepoznala ovaj problem kada je 2014. godine donijela Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH koja ističe 2020. godine. Iako ova Strategija prepoznaje pravo svakog djeteta i odrasle osobe na odrastanje i život u zajednici i porodici, i predviđa konkretne mjere u pravcu deinstitucionalizacije sistema socijalne zaštite i razvoja usluga podrške u zajednici, svjedoci smo da je do danas nedovoljno urađeno na njenoj provedbi.  Iako su neke aktivnosti vezano za transformaciju ustanova i razvoj usluga u zajednici započete, sredstva koja se sa različitih nivoa izdvajaju za ove potrebe su daleko od onoga što je potrebno da bi se proces doveo do kraja, a nedostatak političke volje je evidentan.

Vijest koju smo danas saznali mora poslužiti kao pokretač za trenutne promjene.  S jedne strane pozivamo vlasti da podhitno odreaguju na konkretnu situaciju u zavodu Pazarić, pozovu nadležne u zavodu na odgovornost i sprječe dalje kršenje osnovnih prava djece i mladih koji tamo borave.  Pored toga, pozivamo Vladu FBiH, i nadležna entitetska i kantonalna ministarstva da u što skorijem roku naprave konkretan akcioni plan, izdvoje neophodna sredstva i krenu u bržu provedbu mjera predviđenih Strategijom deinstiticionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite. Organizacije za zaštitu prava djece, poput Save the Children, mogu i voljne su u tom procesu pružiti neophodnu podršku.