Savjet plus: Zaštitne rukavice među ”nesigurnim” proizvodima u BiH

Savjet plus: Zaštitne rukavice među ”nesigurnim” proizvodima u BiH

Objavio: -

S ciljem zaštite potrošača, informisanja i educiranja građana, RTV Slon putem rubrike ”Savjet plus”, svakodnevno objavljuje nazive rizičnih proizvoda, fotografije i karakteristike ”nesigurnih proizvoda” na domaćem tržištu, te savjete kako se zaštititi, odnosno, kako prilikom kupovine razlikovati sigurne proizvode od proizvoda koji ne ispunjavaju zahtjeve za sigurnost.

Zaštitne rukavice za mehaničke rizike su namijenjene za zaštitu šaka ili dijela šaka na način da smanjuju rizik od povreda izazvanih habanjem, rezanjem sječivom, kidanjem i probijanjem. Pored rizika od povreda najčešći rizik kojem su izloženi korisnici zaštitnih rukavica za mehaničke rizike je hemijski rizik zbog nedozvoljenog sadržaja Cr (VI) u materijalu (koži) od kojeg su napravljene rukavice.

Prilikom kupovine zaštitnih rukavica savjetujemo potrošače da obrate pažnju na sljedeće:

Da li se na proizvodu nalaze obavezne oznake / informacije?

Na proizvodu se trebaju nalaziti sljedeće oznake / informacije: naziv, trgovački znak ili drugi način (brend) za identifikaciju proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika; oznaka modela zaštitne rukavice (komercijalno ime ili kod koji dozvoljava korisniku jasnu identifikaciju proizvoda); veličina zaštitne rukavice; te u slučaju da zaštitne rukavice kategorije II ili III ispunjavaju zahtjeve jednog ili više standarda, moraju biti označene piktogramom(ima) koji je u skladu sa primijenjenim standardom(ima). Uz piktogram mora biti navedena oznaka primjenjenog standarda i nivoi zaštite. Ukoliko je rukavica kategorije I usklađena samo sa standardom BAS EN 420 ne mora imati piktogram.

Zaštitne rukavice za mehaničke rizike su rukavice označene standardom BAS EN 388 i piktogramom za zaštitu od mehaničkih rizika. Uz piktogram i oznaku standarda kod zaštitnih rukavica za mehaničke rizike mora se nalaziti četverocifreni broj koji označava nivo zaštite npr. 3124, gdje je 3 – nivo otpornosti na habanje, 1 – nivo otpornosti na rezanje sječivom, 2 – nivo otpornosti na kidanje i 4 – nivo otpornosti na probijanje. Veći broj označava veći nivo zaštite.

Da li je uputstvo za upotrebu priloženo uz proizvod?

Uputstvo za upotrebu, u obliku priloženog uputstva uz proizvod ili informacija na pakovanju, mora biti napisano na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, te sadržavati minimalno pojašnjenje oznaka kojima su označene rukavice.

Rezultati nadzora zaštitnih rukavica

Tokom provedbe projekta izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, označavanja proizvoda i uputstva, te laboratorijskog ispitivanja uzoraka. Ukupno je kontrolisano 9 modela zaštitnih rukavica za mehaničke rizike. Od ukupnog broja kontrolisanih proizvoda samo 1 model zaštitnih rukavica je bio usklađen sa Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi. Kod 8 modela u količini od 5.436 komada zaštitnih rukavica utvrđene su najčešće sljedeće neusklađenosti:

  • Ne pružaju zaštitu od habanja u skladu sa oznakom nivoa zaštite.
  • Ne pružaju zaštitu od probijanja u skladu sa oznakom nivoa zaštite.
  • Nemaju obaveznih oznaka i obavijesti na proizvodu.
  • Nemaju obaveznog uputstva ili popratnog lista uz proizvod.

Poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa izvršili usklađivanje 4 modela (4.639 komada) neusklađenih zaštitnih rukavica s odredbama propisanim Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi. Također, poslovni subjekti su dobrovoljno povukli sa tržišta 4 modela u količini od 797 komada, od čega su uništili 106 komada.