26.7 C
Tuzla
23.07.2024.

Sedmice sudske nagodbe od 21. septembra do 2. oktobra u sudovima u BiH

Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra 2020. godine, u okviru Sedmice sudske nagodbe.

Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Na ovaj način, stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta i eventualnog drugostepenog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Sedmice sudske nagodbe se organizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u svim sudovima u BiH, s ciljem rješavanja većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka, nastojati da se spor riješi nagodbom.

U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja nije dovoljno iskorišten, ali predstavlja  efikasan način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, naročito predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radnih sporova, isplatu dugova i naplatu potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti uvijek, neovisno o vremenu održavanja Sedmica sudske nagodbe.

Sedmice sudske nagodbe realizuje VSTV BiH u saradnji sa svim sudovima u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA