„Sedmica sudske nagodbe“: Kako brzo i efikasno do rješenja sudskih sporova

„Sedmica sudske nagodbe“: Kako brzo i efikasno do rješenja sudskih sporova

Objavio: -

U Općinskom sudu u Tuzli provodit će se aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Period implementacije aktivnosti je 01.-17. oktobar 2016.godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjene pristupa Suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu Suda.

Prvenstveni cilj sudske nagodbe jeste da stranke u postupku sporazumno utvrđuju da za predmet za koji se vodi sudski postupak, mirnim putem zaključuju nagodbu u cilju njegovog rješenja. Prednosti sudske nagodbe su kraći i efikasniji postupak, jer se na ovaj način spor okončava pred prvostepenim sudom, bez daljnjeg odugovlačenja postupka. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom na zapisniku u sudskoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Sudska nagodba je privilegovana i sa aspekta plaćanja sudske takse. Naime, prema odredbama Zakona o sudskim taksama, („Službene novine TK“ br. 5/09 od 20.04.2009. godine), kod zaključenja sudske nagodbe plaća se polovina propisane sudske takse u odnosu na iznos predviđen okončanjem parničnog postupka presudom, a prema vrijednosti na koju su se stranke nagodile.

Ukoliko stranke žele predmet riješiti sudskom nagodbom to mogu učiniti na način da informišu sudiju koji vodi predmet, na jedan od sljedećih načina:

-samostalno ili preko zastupnika uputiti pismeniprijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-samostalno ili preko zastupnika kontaktirati sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe ili

-zajedno sa suprotnom strankom, u toku navedenog perioda pristupiti u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Broj sudskih nagodbi u konstantnom je porastu tokom prethodnih godina, što ukazuje na činjenicu da su i stranke prepoznale prednost korištenja ovog instituta.  U Općinskom sudu u Tuzli, tokom 2015.godine, stranke su u 802 predmeta postigle sudsku nagodbu i na taj način njihove sporove riješile brže, efikasnije, jednostavnije i ekonomičnije. Imajući u vidu sve navedeno pozivamo stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da uzmu u obzir sve prednosti sklapanja sudske nagodbe i u navedenom periodu pristupe u sud i svoje predmete riješe sudskom nagodbom.