Sindikati iskritikovali izmjene Zakona o radu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prijedlog izmjena zakona o radu Savez samostalnih sindikata BiH smatra neprihvatljivim, te je u potpunosti odbacio 11 članova ovog zakona koje ja članovima sindikata na uvid poslala Vlada FBiH. Smatraju da izmjene nisu bile potrebne jer Zakon o radu iz 2016. godine tretira i situaciju u vrijeme prirodne nesreće. Posebno spornim smatraju zahtjev Udruženja poslodavaca u kojem se traži da poslodavac radnika može poslati na neplaćeno odstustvo do dva mjeseca u toku kalendarske godine, što u praski znači, tvrde iz sindikata, da mu može uzeti još dvije mjesečne plate sa doprinosima.

„Na taj način poslodavac nema nikakvu obavezu da plati radnika, radnik gubi svako pravo na materijalno obezbjeđenje koje bi ostvarivao putem zavoda za zapošljavanje ukoliko bi dobio otkaz, gubi zdravstveno osiguranje, a država dobija situaciju da brojka od preko 30 000 ljudi koji su dobili prekid ugovora o radu ne bude povećavana“, izjavio je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.  

Problematičnim se smatra i odredba da poslodavac može radnike poslati na tzv. “čekanje posla” do tri mjeseca u toku godine ako ima pad prihoda 20% i veći, a ukoliko radnike u roku od tri mjeseca na pozove na posao, prestao bi im radni odnos!  U već viđenom scenario tvrdi Šatorović to bi značilo da bi dio radnika bio poslan na na čekanje, neplaćeno odsustvo i slično, a teret njihovog posla bi prebacili na radnike koji ostanu da rade, dok bi poslodavac uštedio na plaćama! Neopravdanim smatraja i otpuštanje preko 30 000 radnika u Federaciji.

„Mislim da su poslodavci potrčali da otkažu ugovore o radu radnicima i da nemaju nikakvih obaveza prema njima, prije svega da bi sačuvali svoj kapital. Podsjetiću vas da su isti ti poslodavci u protekle tri godine imali devet milijardi KM čiste dobiti, da su mogli biti senzibilni pa zadržati te radnike makar do kraja marta. Međutim poslodavci su išli na to da sav teret krize ide preko leđa radnika i preko leđa države“, kazao je Šatorović.  

Ništa manje skandaloznom ne smatraju ni ostale prijedloge poslodavaca:

– Da svi kolektivni ugovori koji ne budu usklađeni sa ovim zakonom prestanu važiti, čime bi se tvrdi Šatorovović ponovo isti scenario kao i 2015. godine!

– Da za vrijeme stanja nesreće, odnosno vanrednog stanja poslodavac radniku može dati otkaz bez isplate zakonske otpremnine, ako radnik dva mjeseca nakon prestanka stanja nesreće ponovo zasnuje radni odnos!!!

– Da poslodavac može prema vlastitoj procjeni skratiti radno vrijeme radnicima ako ima pad prihoda 20% i više,  i proporcionalno im smanjiti platu sve do iznosa minimalne plate, koja ničim nije definisana!

– Da može otkazati ugovore o radu za više od 5 radnika bez konsultacija sa Vijećem zaposlenika ili sindikatom!

– Da se suspenduje Zakon o vijeću zaposlenika, član 23. do 26., kako bi sve gore navedene odluke i mjere mogli provesti što brže i što lakše, bez obaveze konsultacija ili traženja saglasnosti od sindikata. Toliko o partnerstvu i socijalnom dijalogu!

Iz Sindikata poručuju da oni koji odlučuju moraju imai u vidu da su radnici živa bića koja imaju svoje porodice  koje trebaju egzistenciju, te se nadaju da ovakvo zakonsko rješenje neće dobiti podršku u Parlamentu FBiH, zbog čega političare pozivaju na savjest prilikom odlučivanja.