Šta sve možete prenijeti preko granice?

Šta sve možete prenijeti preko granice?

Objavio: -

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH trebate biti upoznati sa slijedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju. Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područije BiH sa sobom može unijeti lični prtljag.

Lični prtljag znači sav prtljag nekomercijalnog karaktera kojeg je putnik u stanju pokazati carinskom organu prilikom ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine, odnosno izlaska iz tog područja, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu (tzv. prateći prtljag) ukoliko nesumnjivo može dokazati da ga je predao prevozniku radi prevoza u ili iz carinskog područja Bosne i Hercegovine. Kao dokaz o pratećem prtljagu može se priložiti prevozna karta putnika, prevozni dokumenat  ili drugi odgovarajući dokaz.

Robom nekomercijalnog karaktera smatra se roba koja se povremeno uvozi isključivo za ličnu upotrebu putnika, njegove porodice ili za poklone, čiji karakter i količina upućuju da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe. Vrsta i količina ove robe ne smije biti tolika da bi mogla ukazati da se uvozi radi dalje prodaje. Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba sadržana u ličnom prtljagu putnika, u razumnoj količini, a koja putniku služi za njegove lične potrebe za vrijeme putovanja (npr. odjeća, obuća, predmeti za razonodu, predmeti za održavanje lične higijene i drugi predmeti za ličnu upotrebu putnika). Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa putovanjem i zadržavanjem putnika u ili van Bosne i Hercegovine, što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju. Vrsta i količina robe u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalnog karaktera.Od plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a oslobađa se roba koja je sadržana u ličnom prtljagu putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podliježe bilo kakvim važećim ograničenjima ili zabranama, pod uslovom da takvi uvozi nisu komercijalnog karaktera.  Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo da uvoze proizvode od duvana i alkoholna pića.

Nekomercijalno  kretanje  kućnih  životinja  preko  državne  granice  Bosne  i Hercegovine uređeno je odredbama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja(“Službeni glasnik BiH”, br. 34/12 i 68/12), u zavisnosti od vrste životinje i zemlje iz koje se uvozi/unosi. Nekomercijalno  kretanje  je  kretanje  kućnih  životinja  čiji  broj  ne  prelazi  pet životinja  prilikom  uvoza  ili  provoza  preko  teritorije  Bosne  i  Hercegovine  u  pratnji njihovih  vlasnika  ili  lica  ovlašćenog  od  vlasnika, i iste moraju biti podvrgnute identifikacionom i dokumentacionom pregledu od strane carinskog službenika na ulaznom graničnom prelazu.

Prema Pravilniku o  mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i regulisanim objektima (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/11) mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu tog Pravilnika su:svježe voće i povrće (izuzev krompira), ukupne težine do pet kg, sječeno cvijeće i dijelovi biljaka uvezani u buket ili vijenac, jedan buket ili vijenac, sjeme cvijeća i povrća (izuzev sjemena krompira) u originalnom pakovanju ukupne težine do  100 gr koje nije namijenjeno za prodaju, do pet paketića, lukovice i krtole ukrasnih biljaka, ukupno do tri kg, novogodišnje jelke bez korijena, jedan komad, sobno bilje i lončanice (izuzev bonsai drveta), do tri biljke, balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje, najviše deset biljaka.

Fizičko lice može iznositi efektivni novac iz Bosne i Hercegovine u protuvrijednosti strane valute 2.500 EUR. Pored ovog iznosa, fizičko lice može iznijeti još 2.500 EUR uz dokaz da je efektivni strani novac podigao sa deviznog računa, devizne štedene knjižice ili je kupio od ovlaštene banke. Isprava o tome važi do prelaska granice, a najduže 90 dana od dana izdavanja isprave. Unošenje efektivnog stranog novca u Bosnu i Hercegovinu je slobodno. Unošenje i iznošenje novca se prijavljuje carinskom organu prilikom prelaska državne granice. Pored toga, prema Zakonu  o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/09), putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska iz Bosne i Hercegovine prijave carinskom organu gotov novac koji nose sa sobom i to u vrijednosti od 10.000,00 konvertibilnih maraka ili više (odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama), uz popunu odgovarajućeg obrasca na graničnom prelazu, i ti podaci se dostavljaju nadležnom organu Bosne i Hercegovine.

Unos proizvoda životinjskog porijekla (samo za informaciju o predstojećoj regulativi) Uslove koji moraju biti ispunjeni pri unosu ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla u nekomercijalne svrhe na teritoriju Bosne i Hercegovine koji su dio putničkog prtljaga ili se šalju kao male pošiljke fizičkim licima ili su naručene(putem pošte, telefona ili interneta i dr.) te se isporučuju potrošačima, te postupak kontrole, potrebnu dokumentaciju  i  druga  pitanja  biće regulisana  odredbama  Pravilnika  o  kontrolama  i  uslovima unošenja ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu, čije donošenje se očekuje.

Operator aerodroma i operator vazduhoplova dužni su osigurati kontinuirani nadzor prtljaga od trenutka predaje do trenutka njegovog preuzimanja od strane putnika ili od njega ovlašćenog lica, osim u vremenu kada je taj prtljag u neposrednoj odgovomosti carinskog organa ili pod njegovim neposrednim nadzorom. Svaki registrovani prtljag se prilikom predaje označava naljepnicom (tag) koja na sebi ima oznaku destinacije, kao i poseban prtljažni broj ili kod koji se koristi za potragu u slučaju gubitka prtljaga, a preko koga se mogu provjeriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru (putnom pravcu). Ako registrovani prtljag ne stigne letom kojim je stigao njegov vlasnik, putnik se, sa avionskom kartom i naljepnicom za registrovani prtljag, odmah treba obratiti, tj. prijaviti gubitak prtljaga Službi nadležnoj za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga (“Lost and Found”), organizovanoj u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (ICAO) na aerodromu za međunarodni saobraćaj. Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Služba nadležna za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga, po prijavi izgubljenog prtljaga, putniku izdaje “zapisnik o neprispijeću prtljaga” (koji, sadrži informacije o veličini, obliku i sadržaju kofera kao i kontakt podatke putnika). Bez tog zapisnika svaka dalja komunikacija sa kompanijom ili aerodromskom službom nije moguća, zapisnik je praktično lična karta prtljaga određenog putnika. Registrovani prtljag koji je pristigao odvojeno od vlasnika (putnika), operator vazduhoplova ili aerodroma ili zastupnik iz člana 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, dužan je, shodno članu 37. navedenog zakona, podnijeti carinskom organu na aerodromu, odmah nakon slijetanja vazduhoplova sa međunarodnog leta kojim je prtljag pristigao i iskrcaja prtljaga. Za prijavu pristiglog prtljaga, radi transparentnijeg postupka, može se koristiti obrazac “Prijava prtljaga pristiglog odvojeno od putnika”, koji vam dostavljamo u prilogu ovog akta. Prtljag koji je u međunarodnom vazdušnom saobraćaju pristigao odvojeno od putnika, od momenta njegove prijave carinskom organu isti je pod carinskim nadzorom do uručenja putniku, vraćanja u inostranstvo, odnosno do sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, do kada se nalazi u odobrenom privremenom smještaju u prostoru službe traganja/operatora aerodroma koji je, od strane nadležnog carinskog Organa, odobren kao prostor za privremeni smještaj u skladu sa carinskim propisima. Carinski postupak sa prtljagom pristiglim odvojeno od putnika je hitan.

Izvor: RTV Slon/ Uprav za indirektno oporezivanje BiH