Subvencija kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih: Objavljena preliminarna rang lista

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradsko vijeće Tuzla je, na prijedlog gradonačelnika Jasmina Imamovića, 2018. godine donijelo Odluku o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. U Budžetu Grada za 2018. godinu bilo je planirano i na ime subvencija dodijeljeno 50.000 KM, u 2019. godini 60.000 KM, dok je u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, imajući u vidu značaj ovog vida subvencije i namjeru Grada Tuzle da na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju egzistencijalnog stambenog  pitanja, predviđeno 150.000,00 KM. Pod subvencijom kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se kupovina/izgradnja stana/kuće  za lica do 35 godina života. Subvencije se odnose  na kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih prema planu otplate, počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.

Konkursna procedura je provedena u januaru ove godine, na Javni poziv se prijavilo više od 90 zainteresovanih mladih osoba, a na Preliminarnoj listi se nalazi 50 aplikanata koji ispunjavaju sve uslove predviđene Odlukom. Nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu u roku od osam (8) dana od dana njenog objavljivanja, a prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji putem Prvostepene komisije.

Očito je da se radi o izuzetno vrijednom i efikasnom načinu pomoći našim mladim sugrađanima, te će Grad Tuzla zasigurno i u narednom periodu na ovaj način podržavati mlade u rješavanju ovog egzistencijalnog pitanja.

Link za preuzimanje Preliminarne rang liste za odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih:

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Prem.Rang-lista-subvencije-kamata-2020_.pdf