Sudovi u BiH tokom 2018. godine riješili blizu 150.000 najstarijih predmeta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2018. godini riješili blizu 150.000 najstarijih predmeta.

Ovaj broj je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

U 2018. godini, planom je predviđeno da se riješi 175.445 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 85%. Preciznije, od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 149.619 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 97.424 predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 47.423 predmeta. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u 2018. godini riješili 2.815 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.957 najstarijih predmeta.

Istovremeno, 38 sudova ima najmanju realizaciju plana rješavanja predmeta iniciranih 2005. godine ili ranije dok osam sudova nije riješilo niti jedan predmet iz plana iniciran u navedenom periodu.

Prvobitno su planove primjenjivali samo sudovi s velikim brojem neriješenih starih predmeta, a 2015. godine VSTV BiH je usvojilo novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno da svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta. Od 2010. do 2018. godine sudovi na ovaj način riješili 956.663 najstarija predmeta što je u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.12.2018. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.