Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2018. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, sa ciljem je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. U Akcionom planu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2018.–2020. godinu planirano je provođenje ukupno 48 mjera sa 113 razvojnih projekata, od čega u 17 mjera nisu planirane pojedinačne aktivnosti, te ih možemo nazvati opšte ili „samostalne“ što je u ukupnom iznosu 130 razvojnih projekata. Kontinuirano se provodi 82 projekta (63,08%), završena su za 2018. godinu 52 projekta (40,00%), odgođeno je 22 (16,92%), i nijedan projekat nije zamijenjen ili otkazan. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su isključivo vezani za obezbjeđenje finansijskih sredstava. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su na nivou od 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima, dok je Akcionim/operativnim planom za 2018. godinu planiran iznos od 82.437.488 KM. Uvidom u prikupljene izvještaje o implementaciji strateških dokumenata, u kojima su sadržani i godišnji izvještaji o radu resornih ministarstava, utvrđeno je da suukupno planirana sredstva veća i iznose 82.895.204 KM, dok vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 64.893.099 KM ili 78,28% od planiranih sredstva.

Analizirajući makroekonomske podatke u Izvještaju, utvrđeno je da je broj poslovnih subjekata u 2018. godini u Tuzlanskom kantonu iznosio 26.937, što čini 19,2% poslovnih subjekata u FBiH, i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 499 poslovna subjekta, što pokazuje kontinuirani trend rasta broja novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu. Ostvareni izvoz u Kantonu iznosi 1.729,5 miliona KM, a uvoz 1.942,3 miliona KM, te pokrivenost uvoza izvozom iznosi 89,0%, što je znatno više u odnosu na pokrivenost uvoza izvozom u FBiH, gdje pokrivenost iznosi 59,6%. Važno je napomenuti da je jedan od ključnih razloga rasta izvoza u nekoliko proteklih godina u Tuzlanskom Kantonu, kontinuirani rast i razvoj prerađivačke industrije kao pokretačkog sektora privrede Tuzlanskog kantona, na koju posljednjih par godina u prosjeku otpada polovina realizovanog izvoza Tuzlanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu je zabilježen prosječan broj od 96.548 zaposlenih osoba, što je za 3,3% više nego u 2017. godini, a što se može dovesti u korelaciju sa povećanjem broja poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona je u 2018. godini evidentiran prosječan broj od 80.989 nezaposlenih osoba, što je za 3,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, te je već drugu godinu za redom zabilježen veći broj zaposlenih od nezaposlenih. Ključni razlozi za spomenuto se prvenstveno odnosi na povećanje privrednih aktivnosti u kontekstu otvaranja novih privrednih subjekata i rasta ukupnih prihoda privrednih subjekata. Prosječna neto plata isplaćena u Tuzlanskom kantonu u 2018. godini iznosila je 797 KM i veća je od prosječne neto plate u 2017. godini, koja je iznosila 767 KM, te je manja u odnosu na iznos prosječne mjesečne neto plate u FBiH, koja iznosi 889 KM.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Izvještaja o razvoju, kao i ukupnim procesima izrade i provedbe Strategije razvoja, pruža zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP). U dosadašnjoj zajedničkoj saradnji ILDP-a sa Tuzlanskim kantonom u provedbi svih planiranih strateških aktivnosti je više puta naglašena liderska pozicija koju drži Tuzlanski kanton. U saradnji sa Projektom ILDP,se na godišnjem nivou realizuje i procjena kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem, te je u skladu sa rezultatima ILDP procjene u 2018. godini, prvu nagradu za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH u 2018. godini dobio Tuzlanski kanton (97% indeksa).