U narednoj godini kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja planirano zaposliti 18 hiljada osoba

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Shodno ovom programu, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.680.688 KM. Među aktivnostima Federalnog zavoda, a nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih, u 2020. godini će biti razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje bi trebale biti realizovane i u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama.

Planirano je da u 2020. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18.000 nezaposlenih. Prema potrebi i sa obzirom na finansijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresovanost partnera i ciljnih grupa, moguće je usklađivanje izmjenama i dopunama programa i Finansijskog plana za 2020. godinu.

Kroz programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva, a za realizaciju ovih programa u 2020. godini planirano je 91.423.498 KM.

S ciljem jačanja uloge posredovanja u zapošljavanju, kao i promoviranja drugih usluga, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, planiran je nastavak podržavanja organizovanja sajmova za zapošljavanje koji poslodavcima omogućavaju da na jednostavan i neposredan način dođu do kvalitetnih radnika, a nezaposlenim da se na jednom mjestu predstave većem broju poslodavaca. Za realiziranje ovih aktivnosti je u 2020. godini predviđeno 6.280.000 KM, od čega se 2.335.000 KM odnosi na prenesene obaveze iz prethodnih godina, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini.

Bit će nastavljena i provedba Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržava Svjetska banka/Međunarodna banka za obnovu i razvoj u vrijednosti od 25 miliona eura za Federaciju BiH i čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ovaj projekt je primarno orijentiran na ostvarivanje predviđenih ciljeva, a povlačenje sredstava je uvjetovano ispunjavanjem utvrđenih zadataka iz četiri komponente.

Prva podrazumijeva povećanje sufinansiranja zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja, za šta će sredstva biti dostupna nakon što bude utvrđeno da su prethodne mjere rezultirale zapošljavanjem potrebnog broja osoba iz ciljne grupe.

Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti i zapošljavanjem 23.500 osoba iz ciljne grupe u navedenom periodu bilo bi povučeno ukupno 15,3 miliona eura. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti druge komponente, unapređenja dizajna mjera aktivne politike zapošljavanja, bilo bi povučeno dva miliona eura.

Treća komponenta je jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju s ciljem unapređivanja osnovne funkcije kantonalnih službi za zapošljavanje, a realizacija ovih aktivnosti omogućava povlačenje 5,5 miliona eura. Realizacijom aktivnosti četvrte komponente, unaprjeđenje sistema upravljanja rezultatima i monitoringa, očekuje se povlačenje 3,6 miliona eura.

U narednoj godini bi trebala biti povučena i sredstva za rezultate ostvarene u 2019. godini i to 1,1 milion eura za sufinansiranje zapošljavanja 1.400 mladih, 1,6 miliona eura za 4.500 osoba iz ostalih kategorija, pola miliona eura za modifikovanje dizajna jednog programa, milion eura za povećanje oglašenih radnih mjesta za deset posto u odnosu na 2017. godinu.

Također, predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja najmanje 1.000 mladih i 500 ostalih teže zapošljivih osoba, zatim izmjena dizajna jednog programa aktivne politike zapošljavanja i unaprjeđenje posredovanja u zapošljavanju za 15 posto u odnosu na 2017. godinu, izrada IPZ za dodatnih 20.000 nezaposlenih osoba, te uspostava online portala za zapošljavanje s objavljenim trendovima na tržištu rada.

Vlada je danas, također, dala suglasnost na Finansijski plan Zavoda za 2020. i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu.