U prošloj godini smanjen vanjski dug

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019. godine, koju će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Javni dug Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019. godine iznosio je 11 milijardi i 200,33 miliona KM, od čega je vanjski dug 8 milijardi i 38,87 miliona KM ili 72,67%, a unutrašnji dug 3 milijarde i 61,46 miliona KM ili 27,33%. U odnosu na kraj 2018. godine javni dug se povećao za 93,69 miliona KM ili 0,84 %, s tim da se vanjski dug smanjio za 66,04 miliona KM ili 0,80%, dok se unutrašnji dug povećao za 159,73 miliona KM ili 5,50%.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,8%, Republika Srpska sa 48,08%, institucije BiH sa 0,62% i Distrikt Brčko sa 0,5%.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2019. godini iznosilo je 31,69%.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 34%, Evropska investiciona banka sa 24,47%, Pariški klub kreditora sa 7,39%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,59%, Međunarodni monetarni fond sa 3,77%, a što predstavlja 76,23% ukupnog vanjskog duga.