U ukupnom kapitalu FBIH udio osiguranja iznosi 8,85 posto

U ukupnom kapitalu FBIH udio osiguranja iznosi 8,85 posto

Objavio: -

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2016. godinu i informaciju o sektoru osiguranja u Federaciji BiH za 2016.godinu.

Agencija za nadzor je kao regulatorna i nadzorna institucija, kontinuirano analizirala stanje, provodila planirane nadzore, izdavala naloge, poduzimala mjere i pratila izvršenje mjera, s ciljem unapređenja i uređenja sektora osiguranja utemeljenog na zakonu.

Pokazatelji koji se odnose na sektor osiguranja ukazuju da nema značajnih promjena kada je u pitanju učešće sektora osiguranja u dijelu finansijskog sektora koji čine osiguranje i banke. Udio osiguranja u aktivi finansijskog sektora iznosi 6,04 posto, a u ukupnom kapitalu 8,85 posto.

Na dan 31.12.2016. godine u Federaciji BiH je poslovalo četrnaest društava za osiguranje, od čega šest društava obavlja isključivo poslove neživotnih osiguranja, sedam društava poslove neživotnih i životnih osiguranja (kompozitna društva) i jedno društvo poslove reosiguranja.

U strukturi vlasništva preovladava domaći kapital. Bilansna suma sektora osiguranja na 31.12.2016. godine iznosila je 1,18 milijardi KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 7,85 posto.

Ostvarena premija u 2016. godini iznosila je 446,6 miliona KM, od čega je 338,15 miliona KM ili 75,73 posto ostvareno u okviru poslova neživotnog osiguranja a 108,40 miliona KM ili 24,27 posto u životnom osiguranju.

Povećanje premije u životnom osiguranju u odnosu na prethodnu godinu iznosilo je 3 posto, a kod neživotnih 8,35 posto. U strukturi portfelja osiguranja i dalje dominiraju neživotna i to obavezna osiguranja.

Društva su u 2016. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 464,97 miliona KM, što je više za 5,12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi u 2016.godini iznosili su 442,6 miliona KM, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 5,04 posto.