UPFBiH – Inicirajte pregovore sa isporučiocima električne energije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) je organizovalo radionice u sedam gradova FBiH, na kojima su predstavnici JP Elektroprivreda BiH upoznali kupce sa uslovima koji vladaju na tržištu električne energije, te iznijeli osnovne informacije o načinu formiranja cijena, kao i drugim uslovima koji se tiču ugovaranja i dodatnih usluga.

Također, UPFBiH je organizovao konsultacije sa ekspertima iz ove oblasti na osnovu kojih su i sačinjene preporuke za poslodavce.

Tržište električne energije u BiH liberalizovano je 01.01.2015. godine i od tada svi kupci električne energije  mogu birati snabdjevača električnom energijom, s ciljem da se izbjegne monopol.

Privrednim subjektima koji imaju pravo na univerzalnu uslugu, a u skladu sa odlukom Vlade FBiH, elektroprivrede su obavezne isporučivati električnu energiju, prema cijenama koje određuje Regulatora agencija za energiju u FBiH (FERK).

To su  kupci iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, I tarifna grupa (sa mjerenjem snage), kao i kupci iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, II tarifna grupa (bez mjerenja snage) koji imaju malu potrošnju.

Ukoliko mogu na tržištu ostvariti povoljniju cijenu, potrošači iz druge grupe mogu struju nabavljati i na tržištu.

Cijena električne energije zavisi od cijena na tržištu, odnosno, berzi električne energije, količine električne energije koju kupac troši, kao i dijagrama opterećenja, odnosno, načina potrošnje električne energije.

Prilikom pregovora sa potencijalnim isporučiocem, kako iz UPFBiH navode, obavezno treba tražiti niže cijene električne energije, dodatne usluge, kao i druge povoljnosti.

Kupcima se preporučuje da procijene, da li je u datom momentu bolje tražiti sklapanje dugogodišnjih ugovora.

Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su višegodišnji ugovori bili povoljniji za potrošače, u odnosu na ugovore koji se sklapaju na godinu dana.

Pokazalo se da je najpovoljnije sklopiti ugovor o snabdijevanju električnom energijom u aprilu pa onda maju i junu, jer je statistika u zadnjih deset godina pokazala da su cijene električne energije na berzi u tim mjesecima bile najniže.

Stoga, UPFBiH savjetuje poslodavcima da ne čekaju ponudu ugovora, nego da oni  iniciraju pregovore sa isporučiocima električne energije.

Također, UPFBiH  savjetuje svojim članicama, u prvom redu onima kod kojih trošak za električnu energiju predstavlja značajnu stavku u ukupnim troškovima, da u cilju smanjenja troška za električnu energiju, snime stanje unutar energetskog procesa, bilo angažovanjem konsultanata, bilo da ga zaposle ili kao vanjskog saradnika, a koji bi ukazao na koji način mogu uticati na dijagram potrošnji i na taj način optimizirati troškove električne energije.

Iskustvo je pokazalo da troškovi konsultanta budu mnogo niži od postignutih ušteda u troškovima električne energije, saopćeno je iz UPFBiH.