Uprava RMU Banovići uputila demant ministru Nerminu Džindiću

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Uprava RMU“Banovići“ d.d. Banovići uputila je demant na izjave ministra Nermina Džindića u vezi inspekcijskih kontrola u RMU „BANOVIĆI“ D.D. BANOVIĆI.

Demant prenosimo u cjelosti:

“Poštovani ministre Džindiću razumijemo da ste u teškoj situaciji i da se na Vas vrši ogroman pritisak od strane  premijera Novalića a njemu po nalogu Safeta Softića, da se na bilo koji način nanese šteta ovom kolektivu kako bi došlo do smjene rukovodstva a kadrovi SDA zauzeli pozicije u RMU ’’Banovići’’d.d.Banovići.

Očito ste se puno zabrinuli oko proizvodnje i izjavili da je proivodnja 49,8 % u podzemnoj a 38,6 % u Površinskojh eksploataciji u odnosu na plan.

Demant:

Proizvodnja u Površinskoj eksploataciji iznosi 108,88 % na uglju, dok na otkrivci ista iznosi 80,27 %.

U Podzemnoj eksploataciji proizvodnja na uglju iznosi 56,90 %.

Ukupna proizvodnja u Rudniku Banovići iznosi 87,74 %

Naš posao i naš zadatak je da Rudnik Banovići posluje pozitivno i tako će i biti kako smo navikli u prethodnih 15 godina.

Rudnik Banovići za svaku prodatu tonu uglja redovno u skladu sa Zakonom izdaje fiskalni račun koji se dostavlja zajedno sa fakturom za robu na adresu kupca. Postupak i način izdavanja fiskalnih računa Rudnik Banovići izdaje u skladu sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija broj: 05-14-2-3165/18 od 11.06.2018. godine, koje prilažemo uz ovaj demant.

Po našem saznanju nijedan drugi Rudnik u Federaciji niti Elektroprivreda BiH nemaju licencu za skladištenje nafte, i svi smo u fazi prikupljanja dokumentacije i slanja prema FERK-u za dobivanje iste.

Rudnik Banovići posjeduje upotrebne dozvole za naša skladišta nafte. Naftu ne prodajemo i nikad nismo prodavali trećim licima. Nafta se izdaje našim vozilima elektronskim putem i direktno se knjiži u tehničkoj pripremi i knjigovodstvu, te imamo najsevremeniji način i metodu praćenja korištenja i trošenja nafte, te svake godine po tom pitanju imamo kontrolu od strane Uprave za indirektno oporezivanje.

Tačno je da su Federalni inspektori našli robu kojoj je istekao rok trajanja  i to:

  • 100 gr. crnog bibera u zrnu,
  • 100 gr. kokosovog brašna,
  • 500 gr. slatke crvene paprika,
  • 500 gr. mljevenog šećera.

Žalosno je da se Vlada više brinula o gore ova 4 navedena artikla kojima je istekao rok nego  o rudaru koji je toga dana poginuo u Rudniku Breza, i da je na medijima biber, mljevena paprika i kokosovo brašno bila udarna vijest, umjesto vijesti da je naš komorat dao svoj život za tonu uglju.

Demant na poruku rukovodstvu RMU Banovići:

Poštovani Ministre, ovaj Nadzorni odbor i ova Uprava su u poslednje čeitri godine poslali 48 mjesečnih Izvještaja, 16 kvartalnih Izvještaja, četiri Polugodišnjih Izvještaja i četiri Godišnja Izvještaja o poslovanju preduzeća (finansijski izvještaj, izvještaj o proizvodnji na uglju i otkrivci, izvještaj o investicijama,izvještaj o stanju zaštite na radu, četiri izvještaja odbora za reviziju, četiri izvještaja neovisnog revizora itd.), i isti su usvojeni od strane Vlade i Ministarstva, što znači da je Ministarstvo i Vlada dobro informisana o svim segmentima poslovanja u preduzeću.

Morate jednom prihvatiti da je Rudnik Banovići najbolji u državi, i da sve svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima, te poštujemo i Ministarstvo i Vladu i ostale dioničare i molimo Vladu da prestane zloupotrebljavati državne institucije, inspekcije, ured za reviziju i druge institucije jer isti svi redovno dolaze u preglede i vrlo korektno rade svoj posao, te izdaju naloge za sitne propuste koje evidentiraju u svojim nalazima i zajedno sa našim službama usklade sve primjedbe sa Zakonskim propisima.Nakon završetka svih inspekcijskih nalaza Uprava će se obratiti medijima i javnosti” – stoji u demantu.