Utvrđen Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Utvrđen Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Autor: -
Foto: Ilustracija

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvaliteta, oglašavanje i nadzor nad veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP) s ciljem osiguravanja njihovog kvaliteta, neškodljivosti i djelotvornosti, kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua VMP u hrani životinjskog porijekla i u hrani za životinje.

Zakon se primjenjuje na veterinarsko-medicinske proizvode koji su pripremljeni industrijski ili metodom koja uključuje neki industrijski proces i namijenjeni stavljanju u promet, na djelatne supstance, međuproizvode i pomoćne supstance koje se upotrebljavaju kao ishodišni materijali u VMP, supstance koje imaju anabolična, antiinfektivna, antiparazitska, protuupalna, hormonalna ili psihotropna svojstva i mogu se primjenjivati na životinjama, proizvode pripremljene u apoteci na osnovu veterinarskog recepta za pojedinu životinju ili malu skupinu životinja („magistralni pripravak”) i na osnovu recepture iz farmakopeje, a koji su namijenjeni neposrednoj isporuci krajnjem korisniku („galenski pripravak”).

Lijekovi u veterinarstvu igraju važnu ulogu u kontroli i prevenciji bolesti i patnje životinja, ali mogu da uzrokuju veliku štetu i životinjama i ljudima i okolišu ukoliko se ispravno ne koriste. Uređenje oblasti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) je značajno i sa ekonomskog aspekta s obzirom na to da je zaštita zdravlja životinja bitan preduslov za ostvarivanje uspješnog i profitabilnog uzgoja životinja koje služe za proizvodnju hrane životinjskog porijekla namijenjenu za ishranu ljudi. Pored toga, naša zemlja mora dokazati da ima uspostavljen efikasan sistem kontrole proizvodnje i prometa VMP kako bi bio odobren izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU.

Proizvodnja, promet i kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i ostalih proizvoda namijenjenih upotrebi u veterinarstvu trenutno je regulisana Zakonom o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. Zbog potrebe usaglašavanja propisa sa Aqui comunitaire (važeći Zakon je donesen prije 15 godina), pristupljeno je izradi novog propisa u koji su ugrađeni zahtjevi iz Direktive EU 2001/82, posebno oni koji se odnose na praćenje i kontrolu upotrebe VMP.

Vlada FBiH je 9.4.2014. godine zadužila federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje Komisiju sa zadatkom da, uz podršku Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) primjenom metodologije sveobuhvatne procjene utjecaja propisa, pripremi analizu s preporukama za unaprjeđenje Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Zaključkom od 2.7.2015. godine, Vlada je usvojila izvještaj o procjeni utjecaja propisa na Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i dala zaduženje da se pristupi izradi Nacrta zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s preporukama iz izvještaja.

Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a veterinarska inspekcija kontrolu ispunjavanja uslova propisanih ovim zakonom u proizvodnji, prometu, upotrebi VMP i u ovlaštenim laboratorijama.

Nacrt zakona o VMP je razmatran na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 18.5.2016. godine i 13. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 2.6.2016. na kojima je zaključeno da može poslužiti kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.