Utvrđena inovirana lista lijekova Fonda solidarnosti FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, u postupku redovne revizije ove liste ocijenjeno je da je potrebno izvršiti prebacivanje lijekova atezolizumab i pembrolizumab, koji su prvobitno uvršteni u dio liste pod nazivom “citostatici”, u dio liste koja se odnosi na “citostatike s posebnim režimom propisivanja”.

Obzirom da su lijekovi biološki i spadaju u novu terapiju čija primjena nad pacijentima zahtijeva stručni nadzor, potrebno je da primjena i nabavka ovih lijekova dobije saglasnost komisije koja uvodi osiguranike u pravo korištenja lijekova pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Prebacivanjem atezolizumaba i pembrolizumaba u dio liste “citostatici s posebnim režimom izdavanja” došlo je do izmjene rednih brojeva u dijelu liste “citostatici”.

Vezano za primjenu lijekova iz grupe imunosupresiva, Odluka je izmijenjena u dijelu koji se odnosi na indikaciju, tako da se svi lijekovi iz ove grupe izdaju pacijentu nakon transplantacije organa, po preporuci nadležnog ljekara specijaliste s radnim iskustvom u imunosupresivnoj terapiji, što podrazumijeva da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, te da se ne vrši zamjenska terapija, a sve saglasno Stručno-medicinskom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i s ciljem zaštite pacijenata od neželjenih posljedica – odbacivanja organa.

U dijelu liste “lijekovi za liječenje hepatitisa C i B” kod lijeka glekaprevir+pibrentasvir pogrešno je navedeno liječenje s drugim lijekovima obzirom da se lijek primjenjuje kao monoterapija, te se u tom smislu moralo intervenirati navodeći tačnu indikaciju.

Osim ovoga, uvidom u novu ATC klasifikaciju Svjetske zdravstvene organizacije uočeno je da je došlo do promjena na internacionalnom nivou u označivanju lijekova, a što je sada izmijenjeno i u ATC oznakama lijekova koji se nalaze na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH.