Vijeće ministara BiH: Usvojena Informacija sa Planom za upravljanje migrantskom krizom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti sa Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini od 14. 12. 2020. godine, te donijelo odgovarajuće zaključke u cilju efikasnog provođenja ovog plana.

Ažurirani plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH sadrži sedam prioriteta, 24 mjere i 127 aktivnosti, što predstavlja povećanje u svim segmentima u odnosu na plan iz 2018. godine, koji je sadržavao pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.

Određenim mjerama planirana je bolja saradnja i koordinacija svih institucija i sigurnosnih agencija u skladu sa njihovim nadležnostima na planu zaštite granice BiH. Plan mjera je ažuriran i unaprijeđen i u dijelu koji se, između ostalog, odnosi na poboljšanje koordinacije i saradnje ključnih aktera, uključenih u proces upravljanja migracijama i suzbijanje nezakonitih migracija, očuvanje javnog reda i sigurnosti bh. građana i njihove imovine. Također, planira se bolja koordinacija svih institucija u BiH nadležnih za pitanja stranaca koji su nezakonito ušli u BiH, kako bi se izmjestili izvan naseljenih i urbanih mjesta u za to posebno izgrađene objekte.

Planom se želi poboljšati i koordinacija aktivnosti s nadležnim tijelima na nivou regionalne i međunarodne saradnje u borbi protiv nezakonitih migracija, kao i saradnje s donatorima i međunarodnim organizacijama.

Među prioritetima je bolje provođenje sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih i kapaciteta u oblasti azila, kao i intenzivnija borba protiv krijumčarenja migrantima.

Jačanje Granične policije BiH te kapaciteta za efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama u BiH ostaje prioritet Vijeća ministara BiH.

Dva nova prioriteta odnose se na podršku lokalnim zajednicama u kojima su uspostavljeni privremeni prihvatni centri, ali i na jačanje kapaciteta Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH, odnosno Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH.

Za realizaciju Plana mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH je potrebno 215.253.700 KM, od čega je iz budžeta institucija BiH potrebno izdvojiti dva miliona KM, a putem donacija 189.838.900 KM, te koristeći budžet i donacije, potrebno je osigurati 23.414.800 KM.

Međunarodne organizacije pozvane su da se još aktivnije uključe u realizaciju planiranih aktivnosti i obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju ovog plana, a institucije BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzmu potrebne aktivnosti, kako bi se što više planiranih mjera realiziralo putem donatorskih sredstava.

Institucije i agencije u BiH zadužene su da, kao nosioci aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima, odmah poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se realizirale mjere i aktivnosti predložene u ovom planu.

Informacija sa Planom mjera bit će dostavljena na realizaciju svim institucijama i organima u BiH na koje se odnosi.