Vlada FBiH danas o procjeni prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja...

Vlada FBiH danas o procjeni prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH

Objavio: -

Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, u kojem je jedna od novih odredaba da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Bit će razmotren Izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije BiH za 2015. godinu u kojoj je, od 124 pristigle aplikacije, 115 studenata ispunilo uslov za dobijanje zajma.

Na traženje Vijeća ministara BiH, odnosno Ministarstva sigurnosti BiH, Federalna vlada će se izjasniti o davanju saglasnost za izradu Procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini i za učestvovanje predstavnika organa i institucija FBiH u radnim grupama za izradu ovog dokumenta.

Pred članovima Vlade FBiH je i informacija o projektu Ministarstva sigurnosti BiH, čiji je cilj modernizacija centara za hitne pozive u BiH i njihova bolja spremnost u slučaju djelovanja prirodne ili druge nesreće.