Vlada FBiH donijela niz preporuka s ciljem zaštite stanovništva

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 214. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, te mjerama i aktivnostima koje poduzimaju nadležne institucije vlasti u FBiH, kao i sektoru zdravstva u FBiH.

Sjednicu je sazvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a na nju su, uz članove Federalne vlade, pozvani premijeri svih deset kantona u Federaciji BiH, te čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog krsta/križa FBiH i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni štabovi u FBiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i zdravstvene ustanove Vlada je danas zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) na teritoriji Federacije BiH.

Vlade kantona zadužene su da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva kantonalna ministarstva u čijoj je nadležnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da osoba ne izvršava propisanu joj mjeru zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavu opreme, karantena i drugog.

Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama kako bi bilo osigurano izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugog za potrebe suzbijajanja širenja koronavirusa.

Vlada Federacije BiH je zdravstvenin ustanovama dala saglasnost za nabavku opreme i medicinskih sredstava neophodnih za suzbijanje koronavirusa, prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Federalna vlada će od Vijeća ministara BiH zatražiti da provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje na sve putnike, bez obzira iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira da li su bh. ili strani državljani – bude propisana mjera ograničavanja kretanja na razdoblje od 14 dana – samoizolacija.

Federalno ministarstvo zdravstva će, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontiniuranu suradnju s nadležnim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH s ciljem osiguranja jednakog postupanja u ovoj situaciji na području cijele Bosne i Hercegovine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijanju novog koronavirusa u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH će u Budžetu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u Federaciji BiH.

Vlada FBiH će, u skladu sa inicijativom Vlade Kantona Sarajevo od 14.3.2020. godine, odmah raskinuti ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu – Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo kojim je prostor od 1.560 m2 koji spada u zdravstveni prostor u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulkah Nakaš“ dst na korištenje bez naknade i odmah zaključiti ugovor o dodjeli ovog prostora Zavodu za javno zdravstvo FBiH – Službi za epidemiologiju.