Vlada FBiH: Hitno sazvati sjednicu Skupštine RMU Banovići

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o nepostupanju Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići po zahtjevu Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, za hitno sazivanje vanredne Skupštine ovog privrednog društva.
Danas je premijer FBiH ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, sazove Skupštinu RMU Banovići za 17.10.2019. godine u mjestu sjedišta društva u Banovićima, s početkom u 12 sati, te istim dnevnim redom kao u zahtjevu Vlade od 12.9.2019. godine. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi sve potrebne akte s ciljem realizacije ovog zaključka.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zadužen je sekretar RMU Banovići d.d. da poduzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine koje od njega zatraži Vlada. U suprotnom, Vlada će protiv sekretara Društva poduzeti mjere za utvrđivanje lične odgovornosti za svu eventualnu štetu koja može nastati.
Vlada je zadužila premijera FBiH da, u njeno u ime, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti, predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići – predsjednika Emina Haračića i člana Rasima Kovačevića, ukoliko ne postupe po zahtjevu Vlade od 12. 9.2019. godine za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine.
Vlada je konstatirala da, ukoliko ne postupe po zahtjevu za hitno sazivanje vanredne Skupštine za 30.9.2019. godine, Haračić i Kovačević preuzimaju ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu, od momenta kada sadašnjem sazivu Nadzornog odbora prestane mandat, tj. 30.9.2019. godine, do dana kada članovi tog organa upravljanja u novom sazivu budu izabrani na Skupštini Društva.