Vlada FBiH o stanju u rudarskom sektoru Koncerna EP BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na jučerašnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zadužila ovu kompaniju da, u roku od 90 dana, sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.
Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
Elektroprivreda BiH dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu FBiH.
Elektroprivreda BiH i ZD Rudnici uglja su zaduženi da, u roku od 60 dana, analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba da obuhvati, između ostalog, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.
Ova kompanija je obavezana i da nastavi i završi investiciona ulaganja u rudnike uglja za period 2019.-2022. godina i, u roku od 30 dana, sačini analizu investicionih ulaganja u rudnike uglja za period 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.