Vlada FBiH: Oko 32 miliona KM transferi za zdravstvo

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada usvojila je pet odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. Federalnom ministarstvu zdravstva od 31.975.000 KM.

Za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa federalnog fonda solidarnosti namijenjeno je 28.500.000 KM, od čega za osiguravanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima tog fonda 11.500.000 KM, a za lijekove i medicinska sredstva 17.000.000 KM.

Osiguranim osobama na teritoriji FBiH će u 2020. na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH biti osigurano ostvarivanje prava na zdravstvenu usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za ovu godinu.

Za osiguranje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2020. planirano je ukupno 64.814.000 KM, od čega iz budžeta Federacije BiH 11.500.000 KM i iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora 53.314.000 KM.

Transferom za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – za sufinansiranje troškova raseljenih osoba, predviđena su 2.000.000 KM, čime će biti sufinansirane zdravstvene usluge bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH, povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku.

Za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH, koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u FBiH, namijenjeno je 50.000 KM.

Za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH predviđeno je 1.125.000 KM u svrhu uspješnog obavljanja njegove djelatnosti, primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacije aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unaprjeđenja rada dijagnostičkih službi i promocije i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.