8 C
Tuzla
02.10.2023.

Vlada FBiH utvrdila listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Odluku kojom je utvrdila Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH (Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Federalna lista lijekova sastavni je dio ove odluke i čine je dvije liste.

Na A listi je 185 lijekova sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati neposredno učešće osiguranika u nabavci prema Odluci o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, kao i kantonalnim odlukama iz ove oblasti.

B listu čini 91 lijek sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona u skladu s finansijskim mogućnostima kantona, a u koju nisu uključeni ampulirani lijekovi.

Federalna lista lijekova sačinjena je u skladu s Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova s listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova.

Obavezni podaci o lijekovima u Federalnoj listi lijekova su šifra lijeka u skladu sa anatomsko-terapijsko-hemijskom klasifikacijom lijekova, internacionalno nezaštićeno ime lijeka, farmaceutski oblik i jačina lijeka, originalno pakovanje lijeka, te medicinske indikacije, režim propisivanja i izdavanja lijeka, veleprodajna cijena lijeka za svaki farmaceutski oblik i jačinu lijeka za originalno pakovanje po kojoj će se lijek prometovati u FBiH.

Federalna lista lijekova obavezna je za sve kantone. A Federalna lista lijekova obavezno je sadržana u listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantona (pozitivna lista lijekova kantona), dok Federalna B lista lijekova može biti sadržana u pozitivnoj listi lijekova kantona samo ukoliko su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi lijekova iz Federalne A liste sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, i ako su osigurana finansijska sredstva u kantonu za finansiranje Federalne B liste koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantona.

Cijene lijekova utvrđene Federalnom listom lijekova su obavezujuće za proizvođače lijekova, zastupnike stranih proizvođača lijekova, veleprometnike lijekova, zavode i zdravstvene ustanove.

Kantoni su dužni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, usaglasiti sadržaj pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom lijekova.

Lista esencijalnih lijekova u BiH, koja predstavlja minimum lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koju donosi Vijeće ministara BiH svake druge godine, u skladu sa Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, nakon stupanja na snagu, bit će uključena u Federalnu listu lijekova.

 

Vezane vijesti

POSLJEDNJE DODANO