Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o sudskoj policiji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Kako je navedeno u obrazloženju važeći Zakon o sudskoj policiji umnogome nije aktuelan, ne odgovara njenoj funkciji i ne predstavlja odgovarajući pravni okvir na osnovu kojeg bi Sudska policija mogla obavljati svoju ustavnu ulogu.

Osnovni razlog za donošenje zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH, koji je  odgovoran za upravljanje Sudskom policijom. Ovim zakonom detaljno se propisuju status, poslovi i ovlaštenja Sudske policije.

Od dana stupanja na snagu aktuelnog zakona o sudskoj policiji izvršene su značajne izmjene zakonodavstva koje na direktan način utiču na nadležnosti, ovlaštenja i organizaciju Sudske policije kao i status njenih službenika. Prilikom izrade novog zakona izvršena je harmonizacija sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, Zakonom o izvršnom postupku Federacije BiH, Zakonom o ombudsmanu za ljudska prava BiH, Zakonom o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala Federacije BiH, Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, Zakonom o radu Federacije BiH, Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH, Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH i Zakonom o PIO/MIO.

Potreba za unapređenjem organizacije i rada Sudske policije proizilazi i zbog novih pojavnih oblika kriminaliteta i time povećanja stepena ugroženosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija, te svjedoka u krivičnim postupcima koji se vode pred pravosudnim institucijama FBiH.

Sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov na što ukazuje i činjenica da se u sve većem broju krivično procesuiraju izvršioci najtežih krivičnih djela u vode krivični postupci protiv osoba koje su osumnjičene ili optužene

za krivična djela organizovanog kriminala, udruživanja u zločinačku organizaciju, ratni zločin, trgovina drogom i ljudima i slično, što je dodatni razlog za hitno donošenje ovog zakona.

Na potrebu donošenja novog Zakona o sudskoj policiji u FBiH, s ciljem poboljšanja sigurnosti i operativnosti sudova i tužilaštava u FBiH ukazano je i u Smjernicama standarda i mjera sigurnosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH koje je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Novi zakon neophodan je i zbog činjenice da Sudska policija djeluje na teritoriji cijele Federacije BiH i da, sa trenutno sistematiziranih 580 službenika Sudske policije tj. ovlaštenih službenih osoba, poslove iz svoje nadležnosti izvršava za potrebe više od 50 pravosudnih institucija ustrojenih u Federaciji i opslužuje oko 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija. Značajno je napomenuti da je trenutno važeći Zakon o sudskoj policiji onemogućio angažovanje državnih službenika i namještenika, zbog čega poslove, koje bi po prirodi stvari trebali obavljati državni službenici i namještenici, trenutno obavljaju službenici Sudske policije kao ovlaštene službene osobe.