15 C
Tuzla
22.07.2024.

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjedici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Ovaj propis uređuje djelatnost i korisnike usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovne i posebne standarde u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite.

U obrazloženju je navedeno da predloženi tekst Zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH, posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava.

Predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema u pogledu uspostavljanja i provođenja minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima.

Nadalje, značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, uvodi se interni, te se poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti.

Kako je definirano, Federalne ustanove socijalne zaštite su Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški, Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić i Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo

Ove ustanove su sljednici zavoda čija je prava i obaveze osnivača preuzeo Parlament FBiH Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Socijalno zbrinjavanje, u smislu ovoga zakona, predstavlja institucionalno i organizovano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca u pogledu stanovanja, ishrane, održavanja lične higijene i slično, uz obezbjeđenje adekvatnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova.

Usluga socijalnog zbrinjavanja pruža se kao kontinuirani dugotrajni smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, povremeni smještaj ili organizovano stanovanje u zajednici.

Kantonalni ministar nadležan za odgoj i obrazovanje s područja na kojemu federalna ustanova socijalne zaštite ima sjedište će, u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, propisati minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za provođenje programa osposobljavanja, a prema djelatnosti federalnih ustanova socijalne zaštite za koju su registrovane.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obavlja se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, te obuhvata pružanje usluga i provođenje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, kao i blagovremeno liječenje i rehabilitaciju.

U obavljanju svoje propisane djelatnosti, federalne ustanove socijalne zaštite, odnosno njihovi zaposlenici dužni su se pridržavati načela humanizma, te poštivati ljudsko dostojanstvo smještene osobe na način da joj se pruža sveobuhvatna zaštita i podrška uz uvažavanje njenog fizičkog, spolnog, ekonomskog i duševnog digniteta i integriteta, kao i moralnih, kulturnih i vjerskih uvjerenja, u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Zabranjen je bilo koji oblik ili akt prisile prema smještenim osobama, osim u slučajevima i na način propisan ovim zakonom i propisima o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

 

 

Vezane vijesti

TUZLA