Vlada TK: 187.000 KM za zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2019. godinu.

Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 187.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, za što je planirano 50.000,00 KM, podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, za što su planirane 43.000,00 KM, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i drugi oblici usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, za što je planirano 29.000,00 KM. Za podršku pojedincima i porodicama,  koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi,  problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih  vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je planirana 31.000,00 KM, a 34.000,00 KM je planirano za podršku pojedincima i porodicama,  koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi,  problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih  vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice.