Vlada TK: 69 bivših radnika nekadašnjih privrednih giganata bit će penzionisano

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK je danas dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Realizacijom ovog programa penzionisat će se ukupno 69 radnika i to:

17 radnika TTU d.d. Tuzla,

36 radnika FO „Aida“ Tuzla,

15 radnika „Fortuna d.d. Gračanica i jedan radnik „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla.

Cilj Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da svim zaposlenim koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i za one zaposlenike za čijim radom je prestala potreba u društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši ili je vršila prava i obaveze upravljanja, sa sjedištem na području TK-a, omogući uvezivanje penzionog staža. Sredstava za provođenje ovog programa osigurana su iz Budžeta Tuzlanskog kantona i deponovana kod Razvojne banke FBiH (sredstva na ESCROW računu), a njihova realizacija će se izvršiti putem JU-a Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Programom je predviđen način realizacije programa, procedure koje se moraju ispoštovati, kao i dokumenti koji se trebaju priložiti za privredna društva u fazi restruktuiranja, kao i za ona koja su u fazi stečaja, likvidacije ili privatizacije. Programom je također predviđen način utvrđivanja broja zaposlenika koji se zbrinjavaju po ovom Programu kao i procedure donošenja odluka.