Vlada TK danas razmatra Informaciju o stanju u oblasti obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Redovna sjednica Vlade TK bit će održana danas sa početkom u 09 sati, a na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke:

1. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije “Podrška povratku prognanih lica”;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos, i to;
a) Ministarstvu pravosuđa i uprave;
b) Općinskom sudu u Lukavcu;
c) Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona;
d) Kantonalnom sudu u Tuzli;
e) Općinskom sudu u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec oktobar 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec oktobar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na određeno vrijeme u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika.
Obrađivač: Ured premijera