Vlada TK: Skoro 400.000 KM za finansiranje sportskih projekata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost i na Odluku Minisatrstva kulture, sporta i mladih kojom je odobrena isplata finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport u ukupnom iznosu do 392.808,00 KM. Radi se o realizaciji Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu. 

U oblasti vrhunskog sporta (kolektivni sportovi) nije bio prijava, dok je za vrhunski sport (pojedinačni sportovi) odobreno ukupno 42.406,00 KM. Za kvalitetni sport, u oblasti kolektivnih sportova, za 25 projekata je odobreno 106.058,00 KM, dok je za pojedinačne sportove, za 18 projekata odobreno 28.300,00 KM. Za finansiranje 20 sportskih projekata osoba sa invaliditetom odobreno 58.921,00 KM. Za 63 projekta tjelesnih aktivnosti i sportskih igara koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja je odobreno 67.623,00 KM, od čega za tri projekta školskog sporta 2.500,00 KM, a za 60 projekata omasovljenja sporta i afirmaciju uloge sporta u društvu, posebno kod mladih 65.123,00 KM. Za jedan projekat sportskog odgoja i obrazovanja je odobreno 1.000,00 KM, a za 40 projekata organizacije sportskih manifestacija 51.500,00 KM. Za 4 projekta pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta je odobreno 37.000,00 KM.

Po javnom pozivu je pristiglo ukupno 218 aplikacija-prijava sportskih organizacija, od kojih je utvrđeno da 194 aplikacije- prijave ispunjavaju formalne uslove Javnog poziva te su uzete u razmatranje, a 24 prijave – aplikacije su odbačene jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene. U navedene 194 validne prijave je dostavljeno 195 programa/projekta, među kojima je vrednovano njih 181, a 14 projekata su ocijenjeni kao neosnovani.