Vlada TK: Usvojen Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini.

Ukupno planirana sredstva za ulaganje u oblast vodoprivrede u 2018. godini, planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu iznosila su 10.501.172,00 KM, a sastoje se od 4.568.250,00 KM planiranih prihoda u tekućoj godini i prenesenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 5.932.922,00 KM.

Od ukupno prikupljenih sredstava iznosa 45% pripada Tuzlanskom kantonu, 40% nadležnoj agenciji za vode, a 15% ide u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Iz ovog proizlazi da su prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji po Zakonu o vodama pripadaju Kantonu, ostvareni u 2018. godini u ukupnom iznosu od 4.400.285,58 KM.

U odnosu na 2017. godinu kada je po osnovu vodnih naknada ostvaren prihod od 4.576.716,05KM, u 2018. godini došlo je do smanjenja prihoda od vodnih naknada za 3,85 %. Od ukupno planiranih 10.501.172,00 KM sredstava, iznos od 2.409.366,22 KM se odnosi na prenesene ugovorene obaveze iz 2017. godine, a iznos od 8.091.805,78 KM se odnosi na projekte planirane u 2018. godini.

Kao i u prethodnim godinama, postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova. Ukupne ugovorene obaveze u 2018. godini, uključujući i prenesene ugovorene obaveze iz 2017. godine, iznosile su 7.870.709,51 KM, od kojih je realizirano 4.096.718,31 KM. Na kraju izvještajnog perioda nerealizovane ugovorene obaveze koje se prenose u 2019. godinu iznose 3.759.348,50 KM.