Vlada TK: Utvrđen iznos za hraniteljstvo, jednokratnu novčanu pomoć…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK danas je donijela i pet odluka koje se tiču socijalnih davanja u Tuzlanskom kantonu. Data je saglasnost na visinu naknade hraniteljima u visini od 321 KM, utvrđen je iznos za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće na Tuzlanskom kantonu za prvih deset mjeseci 2019. godine u iznosu od 166 KM.

“Treću saglasnost koju je Vlada dala, je na Odluku na utvrđivanje novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci. Za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2019. godine, u visini od 83,00 KM mjesečno po djetetu. Pomoć će biti isplaćivana u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta. Kao I u prethodni, odlukama prijedlozi dolaze iz Centra za socijlani rad, minsitar daje saglasnost a ministarstvo vrši odluku o ovim davanjima.”, rekao je Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Iznos dječijeg dodatka ostaje isti za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 42,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Nacrt Zakona o zaštiti porodica sa djecom koji čeka na konačno usvjanje trebao bi omogućiti da se isplata dječijeg dodatka vrši iz Federalnog budžeta te da iznos bude isti za sve kantone u Federaciji.

“Imamo informaciju da je zakon pri kraju gdje će dječiji doplatak iči sa nivoa Federacije, samim tim mi ćemo osloboditi oko šest miliona KM za TK, koje ćemo vjerovatno prebaciti majkama porodiljama da na ta sredstva imaju pravo 12 mjeseci. To su majke porodilje koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.”, dodao je Hrustanović.

Vlada je utvrdila i visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. I na ovo pravo građani Tuzlanskog kantona mogu aplicirati.