VSTVBiH: Konvencija propisuje ravnopravno učešće osoba s invaliditetom u društvu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu postizanja ravnopravnog učešća osoba s invaliditetom u svim sferama društvenog života, te sprečavanja i suzbijanja diskriminacije po osnovu invaliditeta, saopćeno je iz te institucije povodom 3. decembra Međunarodnog dan osoba s invaliditetom.

Stoga je VSTV BiH, putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske, pristupilo realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške osobama s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.

Projektne aktivnosti u tom domenu usmjerene su i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu s tom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa osobama s invaliditetom, korisnicima sudova.

Također, u toku je sveobuhvatna analiza arhitektonske i urbanističke pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama s invaliditetom, na temelju koje će biti izrađene preporuke za unapređenje.

Glavna skupština Ujedinjenih naroda (UN), u oktobru 1992. godine, na posebnoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.-1993.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembar svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe s invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup pravdi osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama, uključujući odgovarajuće obuke nosilaca pravosudnih funkcija u tu svrhu.