Značajan pomak razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Pokretanjem aktivnosti na uspostavi informacionih sistema upravljanja otpadom, kao i prirode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu sa ministricom Editom Đapo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH na čelu sa direktorom Fuadom Čibukčićem, napravilo je prvi korak nakon 15 godina stagnacije i čekanja na formiranje agencije za okoliš.

Naime, od momenta uspostave i razvoja Okvirnog zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH (2003. godine) te donošenja pojedinih podzakonskih akata, do danas je ostao neriješen problem integracije postojećih podataka i informacija o stanju okoliša unutar Federaciji BiH.

Ovaj problem ogledao se u izostanku uspostavljanja informacionog sistema na nivou Federacije BiH, kao i izostanku institucije, odnosno agencije za okoliš koja bi vršila integraciju dostupnih podataka, te davala periodične izvještaje o stanju okoliša na području FBiH.

Imajući u vidu dobru dosadašnju saradnju između Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kao i činjenicu da uspostava navedenog sistema iziskuje velika materijalna sredstva, te neophodnu kadrovsku i tehničku spremnost, većim brojem odluka i zaključaka, Vlada Federacije BiH zadužuje Fond za zaštitu okoliša Fedracije BiH da uspostavi i vodi Informacioni sistem okoliša, do momenta uspostavljanja agencije za zaštitu okoliša FBiH.

Zaključkom Vlade Federacije BiH (broj 146/2018 od 01.02.2018. godine), Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH se zadužuje da pokrene aktivnosti na uspostavljanju Informacionog sistema za prirodu Federacije BiH.

Od momenta dobijanja zaduženja, Fond je pokrenuo aktivnosti i uključio se u završnu fazu implementacije podprojekta ”Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR)” (septembar 2016 – juli 2018.), u sklopu GIZ-ovog projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF BD).

Jedan od rezultata dosadašnjih aktivnosti ovog podprojekta ogledaju se u uspostavljanju Informacionog sistema za zaštitu prirode Federacije BiH. Sve informacije o dosadašnjim rezultatima podprojekta su na web stranici www.e-prirodafbih.ba (za pristup je neophodno koristiti ”chrome” browser).

U narednom periodu, Fond planira nastaviti sa razvojem informacionog sistema uspostavljanjem pojedinih modula i uvođenjem prostornih podataka. To se planira uraditi uz pomoć partnera iz zemlje i inostranstva.

Pored navedenog Zaključka Vlade FBiH o uspostavljanju Informacionog sistema za prirodu, Vlada Federacije BiH je na 165. sjednici održanoj 29.11.2018. godine usvojila ”Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom”, kojom se stvara zakonska osnova za prikupljanje podataka o otpadu i proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Uredbom je definirano da je Fond nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

Cilj uspostave informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH, je stvaranje web platforme u Fondu koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu. Sistem je zamišljen tako da bude alat svim učesnicima, tj. subjektima upravljanja otpadom, s jedne i institucijama s druge strane.

Prikupljeni podaci će biti osnova za izradu planskih i provedbenih dokumenata u oblasti upravljanja otpadom.

Također, značajno je napomenuti da su identične aktivnosti pokrenute i u Republici Srpskoj, te je uspostavljena saradnja i sa međunarodnim institucijama UNDP i GIZ uz čiju podršku i pomoć se odvijaju ove aktivnosti u oba entiteta.

(RTV Slon/Akta.ba)