ZZO TK: Postepena normalizacija pružanja usluga

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona naloženo je svim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom da nastave pružati zdravstvenu zaštitu osiguranim licima bez traženja ovjera do 30.06.2020. godine, uz preporuku da se u skladu sa mogućnostima i procjenama Zavoda, postepeno organizuje ovjeravanje kako ne bi došlo do velikih gužvi početkom mjeseca jula.

U tom smislu kako bi se izbjegle gužve koje bi nastale ukoliko bi krenuli sa potpunom normalizacijom rada sa osiguranim licima, rad u mjesecu junu 2020. godine će se odvijati na sljedeći način:

– Ponovo se uspostavlja dostavljanje potvrda za ortopedska i druga pomagala i uputnica za CT i MR na način lične predaje na ovjeru od strane osiguranih lica;
– Kreće se sa rješavanjem po zahtjevima za medicinsku rehabilitaciju i upućivanje osiguranih lica na istu;
– Ponovo se uspostavlja aplikacija premije osiguranja za 2020. godinu;
– Ponovo se uspostavlja ovjera zdravstvenih legitimacija osiguranim licima osiguranim po osnovu ličnog obaveznog osiguranja
– Kako se otvaraju granice prema državama sa kojima BiH ima zaključene ugovore o socijalnom osiguranju, ponovo počinje izdavanje dvojezičnih obrazaca po zahtjevima osiguranih lica.

Kako bi se umanjio broj dolazaka u julu, vršit će se ovjera zdravstvenih legitimacija svim osiguranim licima koji se pojave radi ostvarivanja gore navedenih prava.

Obavještavamo osigurana lica da bez obzira što je prestalo stanje nesreće, i dalje postoji obaveza za mjerama prevencije, odnosno upotreba zaštitnih maski u zatvorenim prostorijama i razmak najmanje do 2 m između istih.

U tom smislu, u poslovnicu zdravstvenog osiguranja će se propuštati jedno osigurano lice na jednog radnika kako bi se smanjio broj osoba u šalter salama, te ograničio ulazak na manji broj ljudi.

Prilikom ulaska u prostorije Zavoda obavezna je dezinfekcija ruku i obuće.