FLEŠ VIJESTI

Authors Posts by admin

admin

14255 POSTS 0 KOMENTARA

Objavio: -
Foto: Ilustracija

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u parlamentarnoj proceduri je, trenutno u formi nacrta, zakon o zaštiti osoba koje se odluče prijaviti korupciju. Ovaj zakon je Parlamentu Federacije predložila Federalna vlada i kandidiran je kao jedna od tačaka dnevnog reda Predstavničkog doma za sjednicu zakazanu za 20. juni.

Cilj zakona je suzbijanje korupcije i osiguranje efikasnog sistema zaštite prijavitelja.  Pojam “korupcija“ u ovom nacrtu zakona je definiran kao “svako činjenje ili nečinjenje izvršeno zloupotrebom službenih ovlaštenja ili službenog položaja u privatne svrhe, radi sticanja protivpravne imovinske ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugoga, koju poduzima odgovorno lice ili lice koje je radno angažirano u javnom ili privatnom sektoru“.

Pojam “zaštićeno prijavljivanje“ je definiran kao interno ili eksterno prijavljivanje ili, izuzetno, javno objavljivanje ili na drugi način činjenje javno dostupnim informacija koje na osnovu razumnog uvjerenja prijavitelja ukazuju na to da je izvršen, da je u toku ili da će biti izvršen akt korupcije te na aktivnosti koje se poduzimaju u cilju prikrivanja bilo koje od tih stvari.

“Odgovorno lice“ u ovom tekstu podrazumijeva osobu u organu javne uprave, privrednom društvu ili u drugom pravnom licu kojoj je s obzirom na njenu dužnost ili na osnovu posebnog ovlaštenja, povjeren određeni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona ili općeg akta organa javne uprave, privrednog društva ili drugog pravnog lica u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnjom ili nekom drugom privrednom djelatnošću ili na nadzor nad njima.

“Ovlašteno lice“ je osoba ovlaštena za postupanje po prijavama.

“Interno prijavljivanje“ korupcije podrazumijeva da prijavitelj obavještava odgovornu ili ovlaštenu osobu o činjenicama na osnovu kojih sumnja da je kod subjekta kojim odgovorno lice rukovodi pokušana ili izvršena korupcija.

“Eksterno prijavljivanje“ je, pak, obavještavanje inspekcije, policije, tužilaštva, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine ili organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava ili borbom protiv korupcije.

“Poseban oblik zaštićenog prijavljivanja“ je termin koji u ovom zakonu podrazumijeva prijavljivanje objavljivanjem u medijima ili na drugi način informacija koje ukazuju da je pokušana ili izvršena korupcija.

“Prijavilac“ je osoba koja “u dobroj vjeri“, kako stoji u budućem zakonu, zaštićeno prijavljivanje ili poduzima radnje u svrhu zaštićenog prijavljivanja. Tu se naročito podrazmijeva osoba koja je stalno ili privremeno zaposlena ili je bila zaposlena u subjektima javnog ili privatnog sektora ili je na bilo koji način angažirana u tim subjektima.

“Štetna radnja“ je u smislu ovog zakona svaka radnja kojom se prema prijaviocu ili licu koje se smatra prijaviocem ili članu njegove porodice, neposredno ili posredno različito postupa, uključujući naročito svako isključivanje ili ograničavanje mogućnosti učešća na konkursima za zapošljavanje ili unapređenje, prestanak radnog odnosa, premještaj, isključivanje ili ograničavanje mogućnosti stručnog obrazovanja i usavršavanja, lošiju ocjenu rada, lošije uslove i zahtjeve rada, suspenziju s poslova i plaće, vraćanje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta, izostanak poslovnog angažmana, stvaranje radnih uslova kojima bi se zaposlenik odvratio od zaštićenog prijavljivanja, uznemiravanje, mobing, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da prijaviocu ili licu koje se smatra prijaviocem ili članu njegove porodice, onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnom osnovu prava i sloboda u svim oblastima javnog života.  Svaka osoba ima pravo da, u dobroj vjeri, prijavi bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru, za koji sazna na bilo koji način.

Zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta kojim se sprečava prijavljivanje ne proizvodi pravno dejstvo. Prijavitelj je zaštićen na osnovu ovog zakona i ne smije imati štetne posljedice zbog prijave korupcije učinjene u dobroj namjeri, navedeno je. Ovim zakonom je također zabranjena zloupotreba prijavljivanja korupcije dostavljanjem informacija za koje prijavitelj zna da  nisu istinite. Korupcija se može prijaviti pismeno ili usmeno, a prijava treba da sadrži, između ostalog, činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavitelj sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija.

Odgovorna ili ovlaštena osoba dužna je da postupi po prijavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave, kao i da bez odgađanja osigura zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavitelja. Dužna je također prijavu bez odgađanja proslijediti organu ovlaštenom za inspekcijski nadzor ako sumnja da se radi o prekršaju, a u slučaju da sumnja na izvršenje krivičnog djela, treba da je proslijedi odgovarajućem nadležnom organu. U slučaju da se prijavitelj odluči na tužbu, traži da se utvrdi da je u vezi s prijavom korupcije došlo do ugrožavanja ili povrede njegovih prava ili da je stavljen u nepovoljniji položaj, odnosno da je nastala štetna radnja te postavlja jedan ili više sljedećih zahtjeva: da sud poništi konkretan akt, zabrani vršenje ili ponavljanje radnje ili naloži poduzimanje drugih konkretnih mjera i radnji radi uklanjanja štetne radnje, uključujući i uspostavljanje prijašnjeg stanja. Može tražiti i naknadu materijalne i nematerijalne štete od tuženog, objavljivanje u medijima presude donesene u tom postupku. U

Nacrtu zakona predviđene su novčane kazne od 5.000 KM do 15.000 KM za odgovornu ili ovlaštenu osobu koja u postupku internog prijavljivanja odbije da primi prijavu, ne postupi blagovremeno po prijavi, blagovremeno ne obavijesti podnosioca prijave o njenom ishodu ili ne osigura zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavitelja. Kazne u istom rasponu predviđene su i za odgovorne osobe koje u postupku eksterne zaštite ne učine ništa na uklanjanju posljedica štetne radnje utvrđene presudom.

Također je kaznama od 5.000 do 15.000 KM zaprijećeno i za zloupotrebe u prijavljivanju korupcije, odnosno za prijavitelje koji u momentu podnošenja prijave znaju da su neistinite informacije koje dostavljaju ili prijavljivanje uslovljavaju imovinskom te drugom koristi kao nagradom ili naknadom za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji. Prihodi od novčanih kazni pripadaju budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, definirano je u Nacrtu zakona o zaštiti prijavilaca korupcije.

Izvor: RTV Slon/Fena

Objavio: -
Foto: Arhiva

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je  da, iako je do sada 611 migranata podnijelo zahtjev za azil, nikome to još nije odobreno zbog činjenica da se migranti ne pojave u postupku azila, a nema ih na adresi koju prijave kao boravište te se donese zaključak o obustavi postupka.

Nakon sjednice Operativnog štaba o pitanju migracija istaknuo je da činjenica da je 5.878 migranata iskazalo namjeru za azil, a samo 611 migranata podnijelo zahtjev za azil, ukazuje na zloupotrebu ovog mehanizma zaštite.

Mektić je napomenuo i da postupak odbijanja azila može trajati i po nekoliko mjeseci, jer je potrebno utvrditi sve činjenice o eventualnom političkom gonjenju u državi porijekla, što pojedinci navode kao razlog migracija, dodajući da je potrebno 14 dana od iskazivanja namjera da se podnese zahtjev za azil.

Do sada je u BiH ušlo 6.513 nelegalnih migranata, 292 njih je po postupku readmisije prihvaćeno iz susjednih zemalja (najviše Hrvatske), dok je njih 517 predato drugim državama s kojima postoji sporazum o readmisiji te Mektić tvrdi da nema drastičnog povećanja migranata.

Državni ministar sigurnosti najavio je da će u ponedjeljak u Briselu biti organiziran sastanak o ovom pitanju kada će ponovo jasno zastupati stav da se ovo pitanje mora rješavati na njegovom ishodištu te naglasiti da BiH sama ne može da se nosi s ovim problemom.

Također, najavio je da će naredne sedmice organizirati manju donatorsku konferenciju za ambasadore i predstavnike međunarodne zajednice kako bi se prikupio novac, jer su neki već nudili svoju pomoć, a sva prikupljena sredstva trošit će se onako kako odluči Operativni štab, kazao je Mektić.

Iznio je i podatak da je BiH do sada odobreno oko dva miliona eura za sanaciju migrantske krize te da je i Vijeće ministara iz budžetske rezerve izdvojilo 75.000 KM, ali sve to nije dovoljno jer posao postaje sve skuplji, a i kapaciteti humanitarnih organizacija su na izmaku.

Osvrnuo se i na pitanje zaštite granice, naglašavajući da će od ponedjeljka biti angažirani dodatni policajci iz Republike Srpske i Brčko Distrikta koji će s Graničnom policijom BiH čuvati istočnu granicu.

Ipak, najavio je da BiH neće preostati ništa drugo nego da zatvori svoju granicu ako to učine njeni zapadni susjedi, jer sve dok je BiH tranzitna zemlja situacija se može držati pod kontrolom.

Kazao je i da je kasarna Ušivak ispražnjenja te da je u toku opremanje, a do tada bi trebala Vlada Federacije BiH donijeti i formalnu odluku o korištenju tog objekta za smještaj migranata.

Slična situacija je i sa objektom Agrokomerca u koji bi moglo biti smješteno do 1.000 migranata, a oba ova objekta bit će dijelom zatvorenog tipa za osobe sa asocijalnim ponašanjem, dok će drugi dio biti namijenjen ranjivim kategorijama kao što su porodice s djecom.

Uz smještaj u Salakovcu, Istočnom Sarajevu i Delijašu te ova dva objekta Mektić smatra da će to biti dovoljno za zbrinjavanje sadašnjeg broja migranata. Trenutno ih u BiH dnevno ulazi između 100 i 150, dok drugi napuštaju zemlju.

Izvor: RTV Slon/VIP HD

Objavio: -

Vlada TK je prihvatila Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. godina. Smjernice sadrže: ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, procjene prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga.

Prema dokumentu, Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda budžeta, uz poseban angažman vezan za aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga.

Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda u FBiH, a koji će imati utjecaj na Tuzlanski kanton, za period 2019–2021. godina bit će orijentisani na nastavku aktivnosti izrade prijedloga zakonskih rješenja kojima će se doprinijeti osiguranju i očuvanju ambijenta pogodnog privrednom rastu, sa stabilnim i predvidivim uslovima poslovanja, te poboljšanju naplate javnih prihoda, kao jednog od osnovnih agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i ostalih društvenih potreba i obaveza.

Također, kao i u proteklom periodu, nastavlja se kontinuirano provođenje aktivnosti na pojačanom inspekcijskom nadzoru s ciljem poticanja poštivanja propisa u cilju poboljšanja porezne disciplne, suzbijanja sive ekonomije, te postizanja efikasnije naplate javnih prihoda. Realizacija prezentiranog plana aktivnosti zavisit će prije svega od političke stabilnosti i institucionalne spremnosti nosioca aktivnosti, kao i drugih nepredviđenih događaja koji bi eventualno usporili i/ili odgodili realizaciju.

Objavio: -

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2011. godine, proglasila je „Graditeljsku cjelinu – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Graditeljska cjelina se sastoji od objekta džamije i harema.

Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija se nalazi u Gračanici, u mahali Lipa poznatoj i kao Hadži Džafer mahala.

U narodu se zadržalo predanje da je Lipanjsku (Hadži Džaferovu, Lipa) džamiju sagradio izvjesni Hadži Džafer i da je kod nje zasadio lipu pod kojom su ljudi boravili u hladu, čekajući namaz. Kasnije je to postalo mjesto stalnog okupljanja ljudi nazvano ”pod Lipom”. Tako je sve bilo dok se lipa nije osušila. Poznato je da je drvo lipe prisutno pred skoro svakom džamijom i da ima snažan simbolički značaj u religiji. Pretpostavlja se da je po toj lipi cijela mahala koja se razvila oko džamije dobila ime.

Naselje Gračanica postoji u srednjem vijeku. Status grada (kasabe) dobiva prije 1548. godine, središte prostranog kadiluka postaje 1572. godine a na prelazu 16/17. stoljeće ima razvijenu čaršiju i osam muslimanskih bogomolja.

Hadži Džafer (u narodu Lipa) mahala je jedna od petnaestak tradicionalnih gračaničkih mahala i razvila se najkasnije u 18. stoljeću. Pored džamije, vjerovatno iz 18. stoljeća, u mahali imaju i druge starine, kao što je lokalitet Tečište (po staroj tekiji), turbe Mula Dedin mezar, nišani Šehiti, stara česma…

Džamija je sagrađena blizu raskrsnice u središtu mahale Lipa i bila je sa bondruk konstrukcijom i ispunom od ćerpića. Dimenzije džamije su iznosile 5×4 ili 6×4 metara sa niskim drvenim šišetom (tavanicom) i malom drvenom munarom. U džamiji se klanjala džuma i bajram namaz.

U narodu se zadržalo predanje da je džamiju sagradio izvjesni Hadži Džafer i da je kod džamije bila stara lipa pod kojom su ljudi boravili u hladu, čekajući namaz. Običaj je bio starinom, da se za Kurban bajram ”prinose” kurbani pod tom lipom.

U prvo vrijeme džamija je bila pokrivena šindrom kasnije crijepom. Džamija je zbog dotrajalosti srušena 1934-1935 godine da bi na njenom mjestu bila podignuta nova džamija sa drvenom munarom, koja također ima bondruk konstrukciju, ali sada sa ispunom od cigle. Drvena munara sa otvorenom galerijom ima oblik kamene munare. Pretpostavka je da se ovakav tip munara počeo graditi u 19. stoljeću. Uz staru džamiju bila je i česma u koju je dovedena voda drvenim čunkovima sa Drijenče za potrebe džamije i mahale. Taj vodovod je služio do 1937. godine, kada su drveni čunkovi zamijenjeni željeznim cijevima. Džamija je obnovljena i renovirana i 1996. godine.

Pristup džamiji je sa sjeverozapada, preko ulaznog trijema, dimenzija 6,60×2,68 m. Centralni molitveni prostor je dimenzija 6,30 x 6,00 m, a visina, mjerena od poda do tavanice iznosi 4,87 m metara. U jugoistočnom zidu nalazi se mihrab, desno od mihraba nalazi se drveni minber, jednostavne izvedbe sa profilacijom na bočnoj strani i ispod kupe. Prednji mahfil srednje dubine bio je širine 1,50 metara i dužine 4,40 metara.

Osmougaona munara je drvena, sa otvorenom galerijom i ima sve elemente kamene munare. Munara je šezdesetih godina 20. stoljeća obložena pocinčanim limom. Ukupna visina munare iznosi 15 metara.

Oko Lipa džamije je prostrano greblje a neki od starijih nišana su iz 1738 i 1753. godine.

Iako u prilićno lošem stanju, Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija predstavlja rijedak primjer džamije koja ima bondruk konstrukciju sa ispunom od cigle kao i drvenu munaru sa otvorenom galerijom.

Projekat „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, tokom 2018. godine, provodi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, uz saglasnost i podršku nadležnog Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Objavio: -

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 18.06.2018. godine (ponedeljak)  na području:

1.Grada Tuzla:

– u ulicama: Save Kovačevića  i  Damira Hadžibeganovića u vremenu od 07:30 do 16:00 sati,

– u ulicama: Ive Marijanovića, Ace Saračevića, Gornjotuzlanskog Odreda, Ahmeta Kobića, Drakčin i Gornja Tuzla u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

  1. Općine Srebrenik:

-u dijelu naselja Kiseljak u blizini fabrike za proizvodnju peleta u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

-u dijelu naselja Kuge u blizini džamijeu vremenu od 10:30 do 11:30 sati,

-u dijelu ulice Mehmeda Ibrahimovićau vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

Objavio: -

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini u Univerzitet u Tuzli.

Konkrus za prvi upisni rok vršit će se od 16.06. do 28.06. ove godine, a prijemni ispit održat će se 03. jula.

Novost je, da je, u odnosu na prošlu godinu, ove godine prijemni ispit eliminatoran.

PRVI UPISNI ROK
a) Za fakultete Univerziteta
– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine;
– prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018.
godine.
b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:
– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine;
– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 02.07.2018. godine u 10,00 sati;
– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 03.07.2018. godine u 15,00
sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.07.2018. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.07.2018. godine, a konačna 09.07.2018. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018.
godine.
DRUGI UPISNI ROK
a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:
– podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;
– prijemni ispit održaće se 04.09.2018. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.
b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:
– podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;
– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.09.2018. godine u 10,00 sati;
– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 04.09.2018.godine u 15,00
sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.09.2018. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

Sve ostale detelje, vezane za upis na neki od fakulteta Univerziteta u Tuzli, pogledajte ovdje.

Objavio: -

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar sa saradnicima boravio je u srijedu, 13. juna 2018. godine, u zvaničnoj posjeti Općini Kalesija, gdje se sastao sa općinskim načelnikom Seadom Džafićem sa kojim je razgovarao o javno-privatnom partnerstvu i poduzetničkim zonama te razvoju općine Kalesija.

„Općina Kalesija prednjači u odnosu na druge općine u našem kantonu kada su u pitanju Regulacioni planovi za industrijske zone, a evo sada imaju i Agenciju za razvoj. Mi smo došli da vidimo kako možemo pomoći, ali i da “prepišemo” neke stvari koje su oni prvi uradili i da prenesemo u druge sredine” kazao je ministar Osman Puškar.

“Načelnik općine sa svojom ekipom je uspio da neke stvari uredi prije drugih i zaista mu čestitam na tome, mi ćemo pomoći da ova općina bude još uspješnija” istakao je ministar Puškar.

Općinski načelnik Sead Džafić ministra i njegove saradnike upoznao je sa problemom kada je u pitanju raskid ugovora sa poljoprivrednicima za poljoprivredno državno zemljište koje je u zakupu, a na kojem je planirana izgradnja proizvodno-poslovnih objekata. Također, načelnik je kazao da ministarstvo na čijem je čelu Osman Puškar mora što hitnije krenuti u procedure izmjena zakona koji koče razvoj privrede i čija bi izmjena pomogla da se investitori lakše odlučuju za investiranje i ulaganje u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. On se zahvalio ministru Puškaru na svemu što čini da pomogne privredi i razvoju našeg kantona.

Na sastanku je bilo riječi i o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu koji u mnogo čemu može pomoći lokalnim zajednicama da zajedno sa stranim ili domaćim ulagačima krenu u realizaciju određenih projekata koji imaju ekonomsku opravdanost i koji mogu doprinijeti razvoju Tuzlanskog kantona.

Objavio: -
Foto: Ilustracija

Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu kulture i sporta raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iznos od 179.000 KM raspodijeljen je za 130 korisnika za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promoviranje kulture“, odobrenih nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Za 240 korisnika namijenjeno je 302.121,57 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, također nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Objavio: -

Na samitu ministara financija, guvernera i direktora poreznih uprava regije pod nazivom „Financijska i monetarna stabilnost regije deset godina od početka globalne financijske krize“ koji se održava u Bečićima, u Crnoj Gori od 14. do 16. 6. 2018., prisustvuje i federalna ministrica financija, Jelka Milićević.

Cilj samitaje okupljanje financijskih stručnjaka iz regije koji će razgovarati o najvažnijim temama iz oblasti javnih financijakao što su efekti fiskalne konsolidacije, mjere za daljnju stabilizaciju javnih financija, javne investicije, mjere za smanjenje javnog duga, uravnotežen proračun.

Ministrica Milićević je u okviru panela „Fiskalna konsolidacija i gospodarski rast“ govorila o aktivnostima koje Vlada FBiH zajedno s Ministarstvom financija provodi kroz Reformskuagendu.Naglasila je kako nema brzih rezultata, ali da je jedini ispravan put nastaviti s provedbom agende i biti u tome ustrajan.

Kao rezultat mjera koje Vlada poduzima i koje je poduzela u prethodnom razdoblju ministrica je navela da je došlo do poboljšanja naplate javnih prihoda, održive likvidnosti Jedinstvenog računa Riznice FBiH, povećanja zaposlenosti, smanjenja „sive ekonomije“, ostvarenja suficita u iznosu od 66 milijuna Eura, koji je po prvi put usmjeren u putnu infrastrukturu, kao i smanjenja javnog duga Federacije BiH za 6,6%.

Na kraju je naglasila kako je Vlada FBiH čvrsto opredijeljena za realizaciju Reformske agende i Akcijskog plana usvajanjem zakona iz sfere fiskalne politike, koji čine osnovu za kreiranje boljeg poslovnog okruženja i provođenjem Strategije upravljanja dugom i Strategije reforme upravljanja javnim financijama s ciljem održivoggospodarskog rasta uz zdrave javne financije i niži javni dug.

Objavio: -

Drugi dan Ramazanskog bajrama u našoj zemlji obilježava se kao Dan šehida. Članovi porodica poginulih obilaze mezarja najmilijih te odaju počast stradalima.

Prema Programu obilježavanja za područje Medžlisa islamske zajednice Tuzla u 10,00 sati, planirana je Posjeta šehidskom spomen obilježju u džematu Moluhe, u 11,00 sati – Posjeta šehidskom spomen obilježju na Slanoj Banji, u 12,00 sati – Učenje hatme u Čaršijskoj džamiji u Tuzli.

Poslije podne namaza, planiran je obilazak šehitluka na tuzlanskim mezarjima Borić, Tušanj, Goli Brijeg, Ilinčica, Kalebići i Rasovac. U Bosni i Hercegovini Dan šehida se obilježava od 1995. godine – kao dan sjećanja na hrabre borce Armije RBiH, koji su od ‘92. do ‘95. godine dali svoje živote za odbranu zemlje od agresora, boreći se za pravdu, istinu i dostojanstvo. Dan šehida u BiH ustanovljen je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u BiH 23. januara 1995. godine.

Objavio: -
Foto: ilustracija

Na vanrednoj sjednici koja je održana u četvrtak, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom utvrđuje prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, sa prijedlogom Odluke o provođenju plana.  Prijedlog Prostornog plana bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona  na razmatranje i donošenje.

 

Objavio: -

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni većinom slaba kiša ili lokalni pljusak.

Grmljavina je moguća u istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini se od sredine dana prema večernjim satima očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji u istočnim i jugoistočnim područjima.

Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 15 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23°C, na jugu zemlje od 23 do 28°C.

Objavio: -
Pretežno mokre ili vlažne ceste , kao i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH. Na pojedinim dionicama u višim predjelima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost. Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.
 
Na autoputu A-1 dionici Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje. 
 
Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.
 
Na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju. 
 
Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja. 
Izvor: RTV Slon/BIHAMK

Objavio: -

Ramazanski bajram ove godine obilježava se u petak, 15. juna. Najveći je ovo praznik za sve muslimane širom svijeta. Ovim blagdanom obilježava se završetak 29 ili 30-dnevnog posta od zore do zalaska Sunca. Ramazanski bajram pada na prvi dan mjeseca ševvala. Muftija tuzlanski Vahid efendija Fazlović istakao je da su muslimani u danima posta i noćnom stajanju u namazu pred Gospodarom svjetova, dublje, jasnije spoznali snagu i smisao istrajnosti u poslu i zadaćama, kao i blagodat strpljivosti u odnosima i saradnji s drugim ljudima.

„Neka nam obnovljena duhovna i umna snaga budu od pomoći da moralne vrijednosti u našem društvu činimo još postojanijim, te da jačamo ljubav prema zavičaju gdje je naš korijen, i prema domovini u kojoj je naš mir i sloboda. Na ovim granicama nam valja neprekidno i nepokolebljivo bdjeti. Allah Uzvišeni nas poziva i savjetuje: O, vjernici! Strpite se, i postojani budite, i nepokolebljivi na granicama nek’ ste! I Allaha se bojte da biste uspjeh postigli!“ navodi Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski.

Vjernici  islamske vjeroispovjesti s  radošću dočekuju  Ramazanski bajram, najradosniji dan u muslimanskoj tradiciji Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović uputio je bajramsku poruku vjernicima.

„Poštovana braćo i sestre! Zamolit ću vas da se na Bajram ophodite s mnogo ljudske dobrote sa starijima, i da pokažete vrijednost samilosti prema mlađima. U tome nam je najbolji uzor naš poslanik Muhammed, alejhisselam. U poštovanju starijih nahodi se mudrost života, a u brizi i odgovornosti za mlađe naša je dalekovidost. U danima jedinstvene bajramske radosti nipošto ne zaboravimo ni one koji su u nevolji i kojima naša pomoć i pažnja može biti veliko olakšanje i utjeha.  Svima vam upućujem srdačne čestitke povodom Ramazanskog bajrama i želim vam puno sreće i napretka – svakog dobra. Podijelimo bajramsku radost sa svojim komšijama i prijateljima. Bajram šerif mubarek olsun.“ kazao je Fazlović.

Centralna bajramska svečanost za područje Muftijstva tuzlanskog bit će u Džamiji Kralja Abdulaha u Tuzli sutra  petak 15. juna 2018. godine.  Sabah-namaz će se klanjati u 4:30 sati, od kada počinje ostali dio programa. Bajram-namaz  s početkom u 5:37 sati će predvoditi i hutbu održati muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.