18 C
Tuzla
13.06.2024.

FBiH – Javna rasprava o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom

Javna rasprava o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom upriličena je danas u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike održalo ju je u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Cijeneći trenutni sistem zaštite porodice s djecom u Federaciji BiH socijalno nepravičnim, fiskalno neodrživim i ekonomski neefikasnim, Ministarstvo je nastojalo kroz predložena zakonska rješenja postići nekoliko osnovnih ciljeva od kojih je posebno važno naglasiti uspostavljanje socijalno pravičnijeg i fiskalno održivijeg funkcioniranja sistema zaštite porodice s djecom, ukidanjem diskriminacije po osnovu mjesta življenja, te izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Gledano u tom kontekstu podrška porodicama s djecom u smislu ovoga Zakona konkretizira se kroz ostvarivanje dva osnovna prava i to na dječji dodatak i na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.

Ministarstvo smatra da bi federalnim propisom trebalo urediti upravo ova dva prava čime bi se osigurao minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom, dok bi ostala, dodatna ili izvedena prava, u cijelosti bila data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Nakon što su razmotrene sve prednosti i nedostaci više različitih modaliteta obračuna navedenih prava na osnovu jedinstvene osnovice, zauzet je stav da je kao osnovicu za obračun ovih naknada potrebno koristiti prosječnu neto plaću u Federaciji BiH ostvarenu u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

– Kvalitet sistemske podrške porodici s djecom posebno siromašnim porodicama predstavlja jedno od osnovnih pitanja svakog progresivnog društva. Taj odnos u dobrom dijelu zavisi i od ekonomskih mogućnosti, a predstavlja i jedan od osnovnih oblika borbe protiv siromaštva – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

U pogledu finansiranja podrške porodici s djecom Zakon predviđa da se pravo na dječji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH, a pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu s kantonalnog nivoa. Ovakvim zakonodavnim rješenjem došlo bi do fiskalnog rasterećenja kantonalnih budžeta, što bi omogućilo osiguranje finansijskih sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Što se tiče prava na naknadu plaće porodilji u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, Zakon predviđa da će se ona nastaviti isplaćivati u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite do dana početka njegove primjene nakon čega će se regulirati propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Također, Zakonom je predviđeno i obilježavanje “Dječje nedjelje” prve sedmice oktobra s ciljem poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige.

Na kraju rasprave, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da prilikom izrade prijedloga ovog zakona razmotri sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene u toku javne rasprave, kako bi bio izrađen konačan tekst zakona koji će u primjeni postići svoju svrhu, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje prenosi Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vezane vijesti

TUZLA