10.5 C
Tuzla
23.04.2024.

Javno obraćanje političarima u vezi slučaja upošljavanja pravosnažno osuđenog pedofila u OŠ „Grbavica“ Sarajevo

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ najstrašnije osuđuje čin vraćanja na posao pravosnažno osuđenog pedofila na radno mjesto nastavnika tjelesnog odgoja i obrazovanja u OŠ „Grbavica“ Sarajevo.

Saopćenje Udruženja „Zemlja djece u BiH“, prenosimo u cjelosti:

Ovih dana svjedoci smo da se povodom ovog nemilog događaja mnogi predstavnicizakonodavne i izvršen vlasti u Federaciji BiH javno oglašavaju i u svojim javnim nastupima pokazuju ogromnu brigu za sigurnost naše djece. Prosto se nadmećete ko će prvi osuditi ovaj čin i podnijeti određenu inicijativu. Sve ovo ocjenjujemo u najmanju ruku licemjernim s obzirom na činjenicu da je upravo većina od vas u posljednih pet godina participirala u zakonodavnim i izvršnim vlastima i bila upoznata sa inicijativom Udruženja „Zemlja djece u BiH“ za harmonizaciju krivičnog zakonodavstva u Federaciji BiH sa Lanzarote konvencijom.

Koristili smo sve moguće institucionalne mehanizme da Vas u ubijedimo o opravdanosti iste, javno svjedočili pred parlamentarnim komisijama u čijem radu ste učestvovali, pojedinačno Vam se obraćali, žalili se Ombudsmanima za ljudska prava BiH za Vašu pasivnost u pogledu sistemske zaštite djece od pedofila. Ni Preporuka Ombudsmena i UN Komiteta za prava djeteta, kao i naše Otvoreno pismo upućeno Vladi Federacije BiH, koje sada u cjelosti ponavljamo, nije Vas pokrenulo.

„Mogli ste ovo da spriječite još prije pet godina, ali za vas sigurnost djece nije bilo prioritetno pitanje“

Ne možete se amnestirati odgovornosti jer ste svojim nečinjenjem indirektni saučesnici ovoga najbrutalnijeg kršenja prava djeteta-pravo na sigurnost. Odgovorni ste jer od 2013. godine niste pokrenuli proces i usvojili zakonodavni okvir koji će prevenirati i zaštiti svako dijete od seksualnog zloupotrebe i iskorištavanja, upravo onako kako nam nalaže Lanzarote konvencija.

Kao neko kome je povjerena dužnost da se brine o sigurnosti naše djece i za koju ste debelo plaćeni, morate da znate neizvršavanje obaveza iz preuzetih međunarodnih ugovora povlaći za sobom u najmanju ruku krivičnu odgovornost. Ako imate imalo savjesti i odgovornosti dajte ostavke, jer je to upravo ono što bi svaki Vaš kolega u uređenoj državi prvo uradio.

Na kraju, svi ste zaboravili slučaj devetogodišnje djevojčice iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, koja je seksualno zlostavljana od strane starijih štićenika. I te 2014. godine, nakon potvrđene optužnice, zahtijevali smo da se uposlenice kojima se povjeravala žrtva u vezi trpljenja nasilja i koje su punih šest mjeseci prikrivale te činjenice, suspenduju sa posla.

Nažalost, godinama su, sve do pravosnažne presude, nesmetano radile sa djecom.

Saopćenje Udruženja „Zemlja djece u BiH“ upućeno Vladi FBiH:

Udruženje “Zemlja djece u BiH”: Otvoreno pismo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine “Svojim dugogodišnjim ignorantskim odnosom prema inicijativama za usklađivanje krivičnog zakonodavstva ohrabrujete pedofile na seksualno zlostavljanje djece”.

Udruženje “Zemlja djece u BiH” poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da bez odlaganja pristupi realizaciji Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojenog na redovnoj sjednici od 19.02.2020. godine, a kojim je Vladi Federacije BiH naloženo da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog teksta Zakona o izmjenama I dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, čija zakonska rješenja su usklađena sa Konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencija).

Godinama ignorišete preporuke međunarodnih tijela za ljudska prava

Podsjećamo Vas da je Bosna i Hercegovina 2013. godine ratifikovala Lanzarote konvenciju ida već nepunih 8 godina od preuzimanja obaveza iz ovog međunarodnog ugovora i nizainicijativa upućenih od strane nevladinoga sektora i Vijeća za djecu BiH, ništa niste uradili kako bi djeci, žrtvama seksualnog nasilja pružili minimum zagarantovanih prava u pogledu krivičnog gonjenja počinioca ovih zločina i zaštite žrtve u toku i nakon krivičnog postupka, uključujući i pooštravanje kaznene politike za krivična djela protiv spolnog integriteta djeteta. Uporno godinama ignorišete i preporuke međunarodnih tijela za ljudska prava, poput UN Komiteta za prava djeteta i Lanzarote komiteta, a isti odnos imate i prema zaprimljenim preporukama domaćih tijela, poput Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i Skupštine Tuzlanskog kantona.

Jedina vlada u regionu koja nije poduzela niti jednu mjeru…

I dok se zemlje u regionu nadmeću u postavljanju maksimalnih standarda za zaštitu svoje najmlađe populacije od seksualnog nasilja, naglašavamo da ste jedina vlada u regionu koja nije poduzela niti jednu mjeru ili aktivnost u pravcu usklađivanja Krivičnog zakona Federacije BiH sa minimalnim standardima iz Lanzarote konvencije. Da li ste svjesni činjenice da upravo svojim nečinjenjem doprinosite:

  • da mnogi pedofili bivaju amnestirani od krivične odgovornosti zato što je za počinjeno krivično djelo nastupila zastara za krivično gonjenje;
  • da su mnoge žrtve obeshrabrene da progovore o seksualnom nasilju koje su doživljeli kao djeca jer ono nakon proteka određenog vremena nema pravnih posljedica po počinioca;
  • da pravosnažno osuđene osobe za spolno nasilje nad djecom i dalje koriste svoje pravo da se koriste institutom amnestije i pomilovanja, a da izrećenu kaznu do godine dana zamjenjuju sa novčanom kaznom;
  • da imamo najmanju dobnu granicu (do 14 godina djeteta) za inkriminizaciju djela spolnog odnošaja sa djetetom;
  • da pravosnažno osuđeni pedofili nakon odsluženja kazne mogu nesmetano da rade u obdaništima, školama, ustanovama socijalne zaštite, u sportskim i umjetničkim klubovima i na taj način imaju olakšan pristup svojoj žrtvi;
  • da se počiniocima silovanja i drugih spolnih delikata učinjenih na štetu naše djece izriču kazne zatvora u trajanju od jedne godine iz razloga postojanja instituta olakšavajućih  okolnosti i neshvatljivo blage propisane kaznene politike za ova krivična djela;
  • da jedini u regionu nemamo evidenciju pedofila; … i još mnogo toga, ali ćemo za sada ovdje stati jer nam se i od ovoga već utroba prevrće …

Izgovora nema i ne smije biti!

Sve ove činjenice nažalost Vama nisu bile dovoljne da uradite svoj posao za koji ste debeloplaćeni. Učinili ste da su djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja su žrtve krivičnih djela seksualnog nasilja, godinama diskriminirana i manje zaštićena u odnosu na svoje vršnjake u drugom entitetu i zemljama u okruženju, dok ste zlostavljače naše djece maksimalno zaštitili.

Namanje što sada možete da uradite jeste da, poštujući najviše standarde zaštite prava djeteta, a ugledavši se na propise i prakse zemalja u okruženju, odmah pristupite harmonizaciji krivičnog zakonodavstva po pitanju seksualne zloupotrebe djece i zakon uputite na usvajanje po hitnom postupku. Izgovora nema i ne može biti jer za izmjene I dopune Krivičnog zakona Federacije BiH i njegovu implementaciju nisu potrebni dodatni finansijski resursi, što Vam je često bio izgovor, već samo Vaša dobra volja. Ako se budemo vodili mudrom izrekom “Djeca, to su naši sutrašnji suci”, Vama je od ove generacije djece već presuđeno. Načinite sada prvi korak, jer možda Vam od strane neke buduće generacije kazna bude i ublažena.

Ukoliko to ne učinite u narednom periodu od mjesec dana, pozivamo Vas da date neopozivu ostavku, jer vlada koja ne radi u najboljem interesu svoje najmlađe i najranjivije populacije, ne može da gradi sadašnjost i budućnost naše djece i ove zemlje.

Vezane vijesti

TUZLA