10.5 C
Tuzla
04.03.2024.

Novalić: Unatoč krizi ostvaren suficit budžeta u prošloj godini od 7,1 milion KM

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je današnju sjednicu na kojoj nije prihvatio Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

U obrazloženju poslanicima premijer Federacije BiH Fadil Novalić osvrnuo se na ostvarene prihode i rashode u prošloj godini.

– U odnosu na 2019. godinu prošlogodišnji budžet je udvostručen prije svega zbog integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet. Uprkos svim izazovima i najvećoj ekonomskoj krizi koja je svijet zadesila ipak smo ostvarili suficit budžeta od 7,1 milion KM – rekao je Novalić.

Kada su u pitanju javni prihodi, suočili smo se sa izazovima. Izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu planirani su prihodi u iznosu od 3,784 milijardi KM. Međutim, kada se izuzmu priohodi od doprinosa na penzijsko-invalidsko osiguranje, prihodi su u prošloj godini bili 7,3 posto manji nego u 2019. godini.

– Što se tiče primitaka, zaduženja su u prošloj godini iznosila 831 miliona KM, što je za 34,7 posto manje od planiranih – rekao je Novalić.

Dakle, ostvareni prihodi i primici su bili 4,74 milijarde KM, što je za 8,2 posto manje od planiranih.

– Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.488,8 miliona KM. U odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 108 posto, što je posljedica integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – naveo je Novalić.

Što se tiče indirektnih poreza, ukupno je prikupljeno 1.385,3 miliona KM, a odnose se na prihode koje pripadaju federalnom budžetu u iznosu od 901,2 miliona KM te na ime finansiranja vanjskog duga sa jedinstvenog računa na državnom nivou u iznosu od 484,1 milion KM.

– Dakle, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji kao najznačajnija stavka u budžetu, ukoliko isključimo doprinose za PIO, bilježili su manje ostvarenje za 16 posto. Tačno za toliko je pala potrošnja u prošloj godini. Pad prihoda je posljedica stanja izazvanog pandemijom – naglasio je Novalić.

Na dan 31.12.2020. godine, nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih budžetskih korisnika i provođenja poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, iskazan akumulirani suficit iznosi 247,4 miliona KM.

– Sastoji se od: akumuliranog suficita iz prethodnih godina u iznosu od 185,1 miliona KM, prenesenog akumuliranog suficita Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 55,8 miliona KM i ostvarenog suficita u tekućoj godini u iznosu od 7,1 miliona KM – dodao je Novalić.

Kao i na prihodovnoj strani, i kod rashoda imamo skoro dvostruko uvećanje budžeta koje je nastalo integrisanjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet, tako da, ističe Novalić, poređenje ukupnih rashoda i izdataka sa izvršenjem u prethodnoj godini nije realno.

lzvršenje rashoda po glavnim kategorijama je kako slijedi: tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, izdaci za kamate) 3.940,3 miliona KM,  kapitalni izdaci (nabavka stalnih sredstava i kapitalni transferi) 115,1 miliona KM, izdaci za finansijsku imovinu (izdaci za kupovinu dionica i ostala domaća pozajmljivanja) iznose 15,7 miliona KM i otplata duga (vanjski i unutrašnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 659,1 milion KM.

Vezane vijesti

TUZLA