9 C
Tuzla
21.04.2024.

Odgovor na nasilje nad ženama i djevojčicama mora biti unaprijeđen

Svi akteri u lancu odgovora na nasilje nad ženama i djevojčicama uložili su značajan trud u unapređenje postojećih praksi.

Iako je dosta toga urađeno, ostaje mnogo koraka koje je potrebno napraviti, poručeno je sa dvodnevne radionice analize stanja u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama koja je 26. i 27. februara održana u Sarajevu. Uz podršku Švedske i Evropske unije, ured UN Women u BiH okupio je predstavnike/ce vladinog i nevladinog sektora, kao i međunarodne zajednice, s ciljem pregleda dosadašnjih postignuća u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama, te mapiranja narednih važnih koraka.

Na radionici su sagledani postignuti rezultati u okviru širokog portfolija rada UN Women na sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama u BiH, u saradnji sa partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, uz velikodušnu podršku Švedske i Evropske unije. UN Women od 2016. godine radi u ovoj oblasti kroz normativni okvir CEDAW i Istanbulske konvencije. Ovaj rad doprinio je unapređenju zakonodavnih i institucionalnih okvira za zaštitu od porodičnog nasilja u BiH, prevenciji nasilja, te dostupnosti i kvaliteti pružanja usluga širom zemlje.

Panel diskusija
Foto: PR

„Ova radionica je istakla važne rezultate koji su postignuti u okviru programa UN Women finansiranih od strane Švedske i EU. Zahvaljujući ovoj podršci, uspostavili smo partnerstva sa predanim profesionalcima/kama koji su se posvetili odgovoru na nasilje nad ženama i djevojčicama, radili na podizanju svijesti o prevenciji i pružali podršku preživjelim. Jedini način da spriječimo nasilje je da svi dijelovi društva aktivno učestvuju u tome. UN Women ostaje posvećen tom cilju“, rekla je Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women u BiH.

Značajan doprinos radionici dala je i ekspertica Dubravka Šimonović, bivša UN-ova specijalna izvjestiteljica za nasilje nad ženama i djevojčicama. “Veoma je značajno da je zakonodavni okvir usklađen sa Istanbulskom konvencijom i GREVIO preporukama. Primjena GREVIO preporuka bi doprinijela kvalitetnijem odgovoru na rodno zasnovano nasilje. Ovaj susret je bio svojevrsna platforma za razmjenu mišljenja između učesnika o tome šta još treba unaprijediti u pogledu zakonskog okvira, što ujedno doprinosi i jačanju komunikacije i koordinacije između svih karika lanca odgovora na rodno zasnovano nasilje.”

“Mnogo toga je urađeno na polju sprečavanja nasilja nad ženama i na djevojčicama, ali preostaje nam još rada na poboljšanju pravnog okvira vezanog za rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici, uključujući zakon o zaštiti od nasilja u porodici i krivični zakon. Agencija za ravnopravnost spolova BiH i UN Women nastavit će njegovati dugogodišnje partnerstvo koje je primjer dobre prakse u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja”, kazao je Saša Leskovac, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH.

Učesnici/e su razgovarali o naporima za uspostavljanje zakonodavnog okvira koji je u skladu sa Istanbulskom konvencijom i daje prioritet zaštiti preživjelih seksualnog i nasilja u porodici; o saradnji sa institucijama, organizacijama i zajednicama radi pružanja podrške ženama koje su preživjele nasilje u porodici, s posebnim naglaskom na marginalizirane žene; o povezivanju i angažovanju sa mladima, medijima, članovima zajednice, vjerskim liderima i drugima radi jačanja prevencije i povećanja svijesti o ovom društvenom problemu.

Vezane vijesti

TUZLA