17 C
Tuzla
22.05.2024.

Općina Kalesija – Javni poziv za osobe sa VSS na stručno osposobljavanje

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2021.godinu, br.02-04-2-2086/21 od 08.04.2021.godine, Općinski načelnik dana 08.04.2021.godine, objavljuje JAVNI POZIV
za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I

Pozivaju se lica sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, a koja su evidentirana kao nezaposlena lica u JU Službi za zapošljavanje TK-a Biro Kalesija, da se prijave na Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

II

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava)
Uvjerenje da se lice, nakon sticanja visoke stručne spreme, nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje TK-a
Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

III

Sa licima koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općina Kalesija, poslodavac i lice na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

IV

Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija, medijima i otvoren je do 30.11.2021.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

Vezane vijesti

TUZLA