15 C
Tuzla
13.06.2024.

Tuzlanski kanton: Obilježavanje Dana socijalnog rada

Svjetski dan socijalnog rada  obilježava 16. marta 2021. godine.

Pandemija corona virusa, koja je pogodila svijet pa i našu zemlju, i novi izazovi i potrebe suočavaju socijalne radnike s višestrukim izazovima profesionalnog djelovanja u kriznim situacijama.

U okruženju i svijetu, u skladu s epidemiološkim uslovima, socijalni radnici i ove godine će obilježiti Svjetski dan socijalnog rada različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na promovisanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti čije vrijednosti posebno prepoznajemo u kriznim vremenima.

Želimo istaći da su i u vrijeme ove krize ustanove i organizacije socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu nastavile svoje djelovanje i zaštitu lica u stanju socijalne potrebe, uz sve otežane uslove, izazove i rizike.

Pored redovne djelatnosti, u 2020. godini sve ustanove i organizacije socijalne zaštite dali su svoj doprinos adekvatnijem odgovoru sistema na nove izazove aktivnim učešćem u provođenju istraživanja i izradi Analize stanja u oblasti socijalne zaštite u TK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije coronavirusa na sistem socijalne zaštite.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK želi dati svoj doprinos obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada promocijom rezultata i preporuka ovog istraživanja i važnosti uloge svih profesionalaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada, kako u ostvarivanju propisanih prava vezanih za novčana davanja, tako i u pružanju usluga psihosocijalne podrške u vrijeme kriza.

Istraživanje je provedeno u vrijeme pandemije (juni-august 2020) na uzorku od 2648 ispitanika. Realizator je Udruženje Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona uz stručnu podršku Ministarstva, uz finasijsku i stručnu podršku UNICEF-a. Veoma uspješna realizacija potvrđuje napredak u samoorganizovanju socijalnih radnika i drugih profesionalaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada u TK, upravo u vrijeme krize.

Cilj analize je bio mapiranje trenutnih i budućih rizičnih grupa korisnika i njihovih potreba, ali i uvid u kvalitet usluga ustanova i to iz korisničke perspektive.

Između ostalog, rezultatima istraživanja utvrđene su dodatne potrebe profesionalaca i korisnika izazvane pandemijom koje odnose se na: potrebu izrade planova postupanja u nepredviđenim situacijama, jačanje kadrovskih i drugih kapaciteta ustanova, prostor i opremu za izolatorije, programe prevencije i smanjenja siromaštva posebno porodica sa djecom, programe i usluge psihosocijalne podrške u zaštiti mentalnog zdravlja (kako korisnika tako i profesionalaca) i bolje informisanje i edukaciju za postupanje u nepredviđenim situacijama.

Rezulltati istraživanja su, takođe potvrdili da pandemija uzrokovana koronavirusom dodatno otežava materijalni položaj korisnika prava iz socijalne zaštite, posebno djece i starijih lica,  zbog dodatnih potreba za materijalnom i stručnom podrškom, a na koje sistem nije u mogućnosti da adekvatno i blagovremeno odgovori. Utvrđene su i negativne posljedice ograničavanja kretanja i posjeta licima na smještaju, kao i virtualne nastave na mentalno zdravlje djece i odraslih, odnose u porodici i obavljanja roditeljskih prava i obaveza.

Navedeni rezultati istraživanja u TK ujedno potvrđuju i važnost  teme kojom se obilježava svjetski dan socijalnog rada a to je promovisanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti čije vrijednosti posebno prepoznajemo u kriznim vremenima.

Sistem socijalne zaštite u TK je nastavio funkcionisati i pružati usluge i u vrijeme pandemije, i ako još uvijek sa nedovoljnim brojem stručnih lica. Sva uspostavljena prava i usluge su se i dalje ostvarivala.

U TK u 2019. godini  37.144 korisnika ostvarili su jedno ili više socijalna prava, u ukupnom iznosu od 63.639.234,20 KM, što je finansirano iz budžeta Federacije BiH (31.800.207,20 KM), budžeta Tuzlanskog kantona (27.491.021,00 KM) i budžeta općina/gradova (4.348.006,00 KM).

Ističući postignute rezultate socijalnih radnika i svih profesionalaca i pojedinaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada, kako u  okviru javnih, tako i u okviru privatnih ustanova, udruženja, fondacija i humanitarnih organizacija  ČESTITAMO Svjetski dan socijalnog rada sa pozivom da nastavimo zajedničkim aktivnostima i umrežavanjem  prepoznavati prioritetne potrebe i razvijamo vaninstitucionalne socijalne usluge  u lokalnoj zajednici,-što bliže korisnicima – navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Vezane vijesti

TUZLA