11 C
Tuzla
23.02.2024.

Utvrđen prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima U FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju obitelji koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je definirano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa stopostotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa stopostotnom oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u obitelji ima dvoje ili više osoba s invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.

Pravo na status roditelja njegovatelja osobe s invaliditetom može biti priznato ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Iznimno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje ovih uvjeta, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe s invaliditetom.

Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi s invaliditetom osiguran smještaj, organizirano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porođajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Iznimno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružatelja usluga boravka.

Iznimno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uvjetom da mu roditelj tokom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe s invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na mirovinsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u proračunu FBiH trebati osigurati više od 27 milijuna KM, dodaje su priopćenju.

RTV Slon/ Fena

Vezane vijesti

TUZLA