7.8 C
Tuzla
18.04.2024.

Vlada TK u svjetlu priprema za Skupštinu TK: Stopa mortaliteta od Covid 19 u TK u proteklih pet mjeseci 110,10 na 100.000 stanovnika!

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i poduzetim aktivnostima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te materijal proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje.

Kako se u informaciji navodi, u posljednjih pet mjeseci, najveći broj potvrđenih slučajeva na području našeg kantona registrovan je u mjesecu novembru, 3.279, što čini 32,26%/ od ukupnog broja registrovanih u proteklih pet mjeseci. Najmanji broj registrovanih slučajeva zabilježen je u februaru 894/10.163, što čini 8,79 %.

Također, najveći rast broja potvrđenih slučajeva bio je u novembru mjesecu, epidemiološka kriva je nakon ovog mjeseca imala silaznu putanju, da bi se situacija od 08.03.2021.godine počela usložnjavati, te je broj potvrđenih slučajeva počeo iz dana u dan rasti. Ako posmatramo broj umrlih u istom ovom periodu, najveći broj umrlih registrovan je u decembru 197, što čini 40,20% u odnosu na ukupan broj umrlih u ovih pet mjeseci. Najmanji broj umrlih registrovan je u mjesecu februaru 43, što čini 13,46%. Posmatrajući stopu obolijevanja na sedmičnom nivou, možemo zaključiti da je ona najviša bila u trećoj sedmici mjeseca novembra 2020. godine, dok je najniža zabilježena u prvoj sedmici februara. Prateći sedmičnu stopu obolijevanja u periodu od 01.11.2020.godine do 21.03.2021.godine vidimo da nakon blagog pada u mjesecu februaru, mart donosi novi rast, naročito u trećoj sedmici, kada je zabilježena stopa od 163 oboljela na 100.000 stanovnika.

Stopa mortaliteta od COVID-19 za područje Tuzlanskog kantona, za analizirani period, iznosila je 110,10/100.000 stanovnika. Najviša je zabilježena u drugoj sedmici mjeseca decembra 11,2/100.000 stanovnika.

Imajući u vidu sadržaj ove Informacije, Vlada je danas donije Zaključak kojim je u oblasti finansija zatraženo od Vlade Federacije BiH da se iz sredstava Budžeta Federacije BiH koja su predviđena kao transfer za kantone (ukupno cca.200 miliona KM), Tuzlanskom kantonu, kao najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH doznače sredstva u visini od 40 do 50 miliona KM, a u cilju prevazilaženja posljedica covid infekcije.

Također je zatraženo od Vlade Federacije BiH i nadležnih federalnih ministarstava, kao i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK da hitno, u okviru svojih nadležnosti, izvrše odgovarajuće analize i poduzmu potrebne aktivnosti na obustavi rasta cijena osnovnih životnih namirnica, lijekova i goriva. Od Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona je zatraženo da koordinira i u saradnji sa svim budžetskim korisnicima u roku od 15 dana, izvrši analizu Budžeta Tuzlanskog kantona za 202l. godinu, u smislu postojanja osnova za mogući rebalans Budžeta putem eventualnih preraspodjela sredstava sa odgovarajućih budžetskih pozicija i obezbjeđenja dijela sredstava koja bi se, zajedno sa sredstvima transfera doznačenih od strane viših nivoa vlasti, za slučaj potrebe, pokušala iskoristiti za prevazilaženje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19, u smislu obezbjeđenja neophodne pomoći zdravstvenim ustanovama, pomoći privrednim subjektima i ostalom stanovništvu u slučaju nametnutih strožih mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i Vlade Tuzlanskog kantona u odgovoru na pandemiju covid-19.

Od Zavoda zdravstvenog osiguranja Vlada je danas zatražila da sačini i u roku od 3 dana putem Ministarstva zdravstva dostavi Vladi Tuzlanskog kantona odgovarajuću informaciju o trenutnim neiskorištenim ili oročenim sredstvima (takozvanim zarobljenim sredstvima) kod svih javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, zavoda i drugih javnih zdravstvenih institucija na području Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom mogućih aktivnosti u cilju njihovog deblokiranja i uključivanja u potrebne aktivnosti borbe protiv pandemije.

U oblasti zapošljavanja u zdravstvenom sektoru Vlada je od Vlade FBiH i Zavoda za zapošljavanje FBiH zatražila da u narednim planiranim programima za sufinansiranje zapošljavanja putem kantonalnih službi za zapošljavanje obezbijede odgovarajuća sredstava za zapošljavanje ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama na način kako je u ranijim programima bilo predviđeno za sufinansiranje zapošljavanja u privrednim subjektima i kod drugih poslodavaca na području Federacije BiH.

Od Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, JU Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zatraženo da u roku od 5 dana sagledaju finansijske i druge mogućnost za radno angažovanje medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u cilju rasterećenja trenutno zaposlenih medicinskih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, i pružanja adekvatne i neophodne zdravstvene usluge građanima, a sve prema iskazanim potrebama za kadrovima i osobljem od strane javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

U oblasti organizacije zdravstvene zaštite Vlada je danas od Kantonalnog ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija zatražila da u roku od 10 dana, za slučaj potrebe, sagledaju mogućnost formiranja izolatorija za smještaj pozitivnih covid pacijenata sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom koji ne zahtijevaju intenzivnu njegu, kao i mogućnosti da se u borbu protiv covid pandemije za smještaj pozitivnih covid pacijenata uključe svi bolnički zdravstveni kapaciteti na području Tuzlanskog kantona uključujući i privatne zdravstvene ustanove bolničkog tipa.

U pogledu mjera za suzbijanje širenja pandemije, danas je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravstva FBiH i Kriznog štaba MZ Federacije BiH zatraženo da u saradnji sa kantonalnim resomim ministarstvima i kriznim štabovima donesu jedinstvene mjere koje bi se primjenjivale na prostoru cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a u cilju jedinstvenog upravljanja krizom i cjelovitog suzbijanja širenja pandemije covid-19. Od Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Kantonalne uprave civilne zaštite da u saradnji sa Crvenim krstom/križem Tuzlanskog kantona u roku od 7 dana sagledaju mogućnost formiranja odgovarajućih timova i volontera za pružanje potrebne pomoći i podrške starijim i ugroženim kategorijama građana, koji nemaju ili objektivno nisu u mogućnosti tu pomoć dobiti od članova svoje porodice, saopćeno je.

 

Vezane vijesti

TUZLA