10.5 C
Tuzla
21.04.2024.

Delić: Podrška projektima udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća

U Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike otvorene su prijave na javni poziv za finansiranje projekata organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu.

Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz jedne od tri oblasti i to za zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija, zatim za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja u sigurnim kućama na području FBiH te za rad javnih kuhinja.

U odnosu na prošlu godinu u javni poziv unesene su određene izmjene kojima se dovodi u ravnotežu položaj udruženja i organizacija u smislu bodovanja općih i posebih kriterija.

Kako je već ranije saopćeno, bodovna šema je u neravnopravan položaj stavljala udruženja i organizacije koji su kasnijeg datuma osnovani u odnosu na one koji su ranije registrovani što je imalo za rezultat da su dobri projekti odbijani jer nisu prelazili prag zbog bodovanja općih kriterija.

U ovogodišnjem javnom pozivu napravljena je izmjena u korist kvaliteta projekata koji se boduje u okviru posebnih kriterija, tako da se očekuje da će dobri projekti udruženja i organizacija koji ranije nisu imali šansu proći zbog ovih općih, tehničkih uslova, sada imati tu mogućnost.

Sa javnim pozivom objavljene su i detaljne upute kako pripremiti dokumentaciju za javni poziv, kao i detaljnja pojašnjenja šta sve treba sadržavati projekat, kako bi i na ovaj način povećali prolaznost projekata.

Krajnji rok za podnošenje blagovremenih prijava je 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama, odnosno tih 15 dana teče od ponedjeljka do 26. februara 2024. godine.

Izjave i liste koje se traže u javnom konkursu pripremaju aplikanti, što znači da se pripremaju na memorandumu udruženja ili organizacije.

Aplikantima je poručeno i da vode računa da izjave budu potpisane i ovjerene pečatom udruženja, te da iste ovjere i u općini ili kod notara, obzirom da se na taj način ovjerava potpis odgovornog lica.

Što se tiče obrasca zahtjeva, pravilno je preuzeti onaj koji je dostupan na stranici Ministarstva u word formatu za preuzimanje jer je na istom upisana godina za koju se podnosi zahtjev.

Što se tiče završnih izvještaja oni moraju biti iz 2023.godine, a obzirom da se FIA- i završni izvještaji predaju do 28. februara 2024., a javni konkurs je otvoren do 26. februara 2024. godine, tako da to ne bi trebalo predstavljati nikakve smetnje za prijavu na konkurs.

Zahtjevi se predaju na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne i socijalne politike, na način kako je naznačeno u Javnom konkursu:

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Hamdije Čemerlića broj 2; 71000 Sarajevo, s naznakom “Ne otvaraj: Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću”.

Zahtjevi kojim se predlažu programi i projekti se sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, podnose poštom ili se lično predaju na Pisarnici Ministarstva.

Javni konkurs može se pronaći na sljedećem linku: https://fmrsp.gov.ba/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-i-programa-iz-sredstava-dijela-prihoda-ostvarenih-u-budzetu-fbih-po-osnovu-naknada-za-priredjivanje-igara-na-srecu-za-2024-godinu/

Vezane vijesti

TUZLA